Vzor: Dohoda o zrušení vyživovací povinnosti
Dohoda nemá předepsány žádné formální náležitosti a nemusí být komplikovaně formulována. Je vhodné odkázat se na poslední rozsudek, kterým bylo výživné stanoveno a dále uvést, k jakému datu bude výživné ukončeno (kdy bude zasláno naposled). Termín ukončení by měl souhlasit např. s termínem nástupu do zaměstnání. Obě smluvní strany dohodu vlastnoručně podepíšou, je vhodné nechat podpisy úředně ověřit - na poště či u notáře (30 Kč za každý podpis).

Mějte na paměti nízkou právní vymahatelnost dohody, viz článek o zrušení vyživovací povinnnosti!Stáhnout jako textový dokument
Petr Starý, nar. 28.6.1965

a

Marie Stará, nar. 27.2.1988

uzavírají následující dohodu
Marie Stará, nar. 27.2.1988 prohlašuje, že souhlasí s ukončením vyživovací povinnosti svého otce Petra Starého, která byla stanovena rozsudkem vydaným okresním soudem v Pardubicích pod sp. zn. 12 C 256/2009 dne 12.5.2009. Výživné se zrušuje z důvodu ukončení studia a nástupem do zaměstnání dne 1.října 2013.

Výživné bude ukončeno k 1.11.2013, přičemž poslední platbu výživného otec učiní do 15. října 2013.

Obě strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají dobrovolně a nebudou vůči sobě v budoucnu vznášet nároky, které by byly s vyživovací povinností otce vůči dceři spojené.

V Pardubicích dne 12. září 2013


Petr Starý

.........................................

Marie Stará

.........................................