Vzor: Žádost exekutora o splátkových kalendář
V dopise uveďte zdůvodnění, proč nejste schopen/schopna částku zaplatit najednou. Tyto skutečnosti je vhodné doplnit důkazy, pokud je máte k dispozici. Z důkazů by měla vyplynout především Vaše schopnost dodržet navrhovaný splátkový kalendář. Navrhněte konkrétní částky, které jste schopen/schopna každý měsíc exekutorovi platit.


Stáhnout jako textový dokumentExekutorský úřad
adresa exekutorského úřadu

Ke sp.zn. 030 Ex ...../......

Věc: Žádost o splátkový kalendář

Žadatel (povinný):
Miroslav Zlínský
nar. 27.8.1963
bytem Dopravní 28, 676 02, Moravské Budějovice

Přílohy:
- kopie pracovní smlouvy
- kopie soudního rozhodnutí o stanovení vyživovací povinnosti
- kopie nájemní smlouvy

Dobrý den,

obracím se Váš exekutorský úřad s žádostí o splátkový kalendář, abych mohl uhradit dluh, který je Vaším prostřednictvím vymáhán pod spisovou značkou 030 Ex ...../.......

Bohužel momentálně vzhledem ke své situaci nejsem schopen uhradit celou výši dluhu. Můj měsíční příjem činí pouze 11 000 Kč čistého. Z tohoto příjmu musím hradit nájemné ve výši 6000 Kč a dále mám vyživovací povinnost ke své nezletilé dceři ve výši 2000 Kč/měsíc.

V současnosti jsem proto ze svého příjmu schopen každý měsíc na úhradu dluhu platit 1000 Kč měsíčně.

Tímto prohlašuji, že částku 1000 Kč budu hradit vždy nejpozději do 15. dne měsíce na účet exekutorského úřadu, a to až do zaplacení celkové výše dluhu a nákladů exekuce.

V Moravských Budějovicích dne 7.8.2013

Miroslav Zlínský