Vzor: Návrh na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného
Ještě před podáním návrhu by bylo vhodné se s exekutorem například telefonicky nebo mailem domluvit, zda by bylo vhodné žádat o zastavení exekuce nebo odklad exekuce. Pokud se Vám nepodaří exekutora kontaktovat, nebude Vám chtít odpovědět atd., pak podejte návrh na zastavení exekuce. I když exekutor exekuci nezastaví, tak pokud uvedete všechny předepsané náležitosti, musí návrh postoupit soudu.

Návrh je třeba zaslat na adresu exekutorského úřadu exekutora, který vydal exekuční příkaz. V prvním odstavci uvádějte na základě čeho byla exekuce nařízena (potřebné údaje opište z exekučního příkazu). Důležité je uvést spisovou značku (nebo jednací číslo). Uvádějte, že chcete zastavit jen exekuci přikázáním pohledávky z účtu povinného.

Ve druhém odstavci popište důvod, proč má být exekuce zastavena. Především je třeba doložit, že na účet chodí jen starobní důchod, který už je snížený o exekuční srážky. Pokud Vám na účet chodí ještě další peníze, pak pravděpodobně exekutor zablokování účtu nezruší.

Navrhované listinné důkazy můžete doložit v kopiích - exekuční příkaz, doklad o zaplacení atd. O zastavení exekuce bude v první fázi rozhodovat exekutor, pokud nerozhodne ve Váš prospěch, rozhodne o zastavení soud, který Vás bude o svém rozhodnutí informovat.Stáhnout jako textový dokumentMgr. Petr Pálek
exekutorský úřad Pardubice
Kolmá 287/22
53301 Pardubice

Oprávněná: Marie Stará, nar. 27.2.1988, bytem Krátká 267/28, Pardubice 53301
Povinný: Petr Starý, nar. 28.6.1965, bytem Na Konečné 26, Pardubice 53301

pro 45 000 Kč s příslušenstvím ke sp. zn. 125 EX 1548/2014

Věc: Návrh povinného na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu

I.


Usnesením okresního soudu v Pardubicích byla dne 2.4.2014 pod č. j. 125 EX 1548/2014 - 15 nařízena exekuce srážkami z důchodu a přikázáním pohledávky z účtu oprávněné Marie Staré, nar. 27.2.1988 proti povinnému Petrovi Starému nar. 28.6.1965 k uspokojení pohledávky ve výši 45 000 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Pardubicích pověřil k provedení exekuce soudního exekutora Mgr. Petra Pálka, exekutorský úřad Pardubice.

Důkaz:
- usnesení o nařízení exekuce ze dne 2.4.2014, č. j. 125 EX 1548/2014 - 15

II.


Na účet (č.ú. 4548-154875/0100), který byl exekutorem postižen, je zasílán pouze starobní/invalidní důchod, jak dokládám výpisy z účtu za posledních 6 měsíců. Tento důchod je mým jediným příjmem. Zároveň jsou mi prováděny z důchodu srážky, takže částky, které jsou na účet doručovány tvoří nezabavitelné minimum jednotlivce. Vzhledem k tomu, že jsem vdovec a nemám nikoho, kdo by mě podporoval, nemám nyní žádné prostředky na zajištění nákladů spojených s bydlením, zaplacení jídla atd. Již jsem si zažádal o změnu způsobu výplaty důchodu, avšak změna proběhne nejdříve za dva měsíce. Protože mi už banka vyplatila dvojnásobek životního minima, v následujících dvou měsících zůstanu zcela bez příjmu. Žádám proto, aby byla exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu zastavena, případně alespoň odložena do doby, než mi bude změněna forma výplaty důchodu (do konce června 2014).

Důkaz:
- výpisy z účtu za období říjen-prosinec 2013 a leden-březen 2014
- rozhodnutí o přiznání starobního/invalidního důchodu
- nájemní smlouva


III.


Vzhledem k výše uvedeným informacím povinný navrhuje, aby bylo vydáno následující usnesení:

Exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného vedená pod sp.zn. 125 EX 1548/2014 se zastavuje.

Pokud usnesení nevydá exekutor, navrhuje povinný, aby usnesení vydal exekuční soud.

V Pardubicích dne 20.4.2014

Petr Starý