JAK POSTUPOVAT: KDYŽ CHCI ZÍSKAT SLEVU Z NÁJEMNÉHO

sleva z nájemného - postup
Řada lidí žije v nájemních bytech, za které každý měsíc platí jejich vlastníkovi nemalé částky. Pronajímatel by proto měl zajistit, aby byl byt nájemníkovi předán a udržován v odpovídajícím stavu. Přesto je však pro nájemníky někdy obtížné domoci se nutných oprav. Řadě nájemníků navíc není jasné, které opravy jsou povinni zajišťovat sami, za které nese odpovědnost pronajímatel a kým by měly být hrazeny náklady. V některých případech mají nájemníci navíc právo na slevu z nájemného. Následující text seznamuje se základními otázkami v této oblasti a postupem, jak o slevu žádat.

Máte-li s touto situací osobní zkušenosti, podělte se s nimi v diskuzi pod článkem.
Které opravy musí zajišťovat nájemce?


Nájemce (tedy ten, kdo si byt pronajímá) obvykle provádí a hradí tzv. drobné opravy v bytě a dále náklady spojené s běžnou údržbou. To platí, pokud nemají pronajímatel s nájemcem ve smlouvě ujednané něco jiného.


Co jsou drobné opravy a běžná údržba?


Tyto pojmy jsou upraveny nařízením vlády, plné znění například zde.

Jedná se o následující opravy


• opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt

• opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií

• výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků

• výměny uzavíracích ventilů kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt

• opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku

• opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody

• opravy měřičů tepla a teplé vody

opravy a výměny drobných součástí následujících předmětů: vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní

opravy a výměny drobných součástí následujících předmětů: kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení (nikoli však opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění)


+ další opravy a výměny, pokud náklady nepřesahují částku 500 Kč

+ závady, které způsobil sám nájemce

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

prohlídky a čištění předmětů (např. plynospotřebičů atd.)

malování a oprava omítek

tapetování

čištění podlah, obkladů stěn, zanesených odpadů

vnitřní nátěry
Které opravy musí zajišťovat pronajímatel?


Jednoduše řečeno, pronajímatel by měl zajistit všechny ostatní opravy, které nejsou uvedené v prvním odstavci.

Nájemce je však povinen o těchto nutných opravách pronajímatele informovat a umožnit mu provedení opravy!

Mohu opravu provést sám a žádat po pronajímateli uhrazení nákladů zpětně?


Ano, ale pouze za předpokladu, že byl pronajímatel k opravě nájemcem vyzván a přesto k opravě nedošlo. Bylo by vhodné ještě před provedením opravy pronajímatele o svém úmyslu informovat. Následně je samozřejmě třeba náklady nějakým způsobem prokázat - účtenky, doklad o zaplacení řemeslníkům atd.

POZOR! Co nájemce sám dělat nesmí?

Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, i kdyby nesl náklady on sám. Pronajímatel může žádat navrácení bytu do původního stavu. Pokud tedy máte v úmyslu provádět nějaké změny v bytě, raději vždy záležitost s pronajímatelem projednejte.


Kdo nese náklady na opravy?


Náklady nese ten, který je odpovědný za jejich provedení. Pokud se tedy jedná o drobné opravy, náklady nese nájemce (viz první odstavec). Zbylé opravy hradí pronajímatel.

Kdy vzniká nárok na slevu z nájemného?


Pokud přes upozornění nájemce pronajímatel neodstraní v bytě závadu, která podstatně NEBO po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Dále se jedná o situace, kdy nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu nebo byla poskytována vadně.

Nejedná se však o závady trvalého charakteru, o nichž nájemník věděl v době, kdy podepisoval nájemní smlouvu.

Příklady

• žádná nebo neúplná dodávka plynu, elektřiny, vody

• nefunkční topení

plíseň v bytě

zatékání do bytu

• omezující stavební opravy v domě (nikoliv tedy jen v bytě)


Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu musí být uplatněno u pronajímatele do šesti měsíců od odstranění závad.

Jak o slevu z nájemného pronajímatele žádat?


Pronajímatele je nejprve třeba písemně vyzvat k odstranění závady a poskytnout mu přiměřenou lhůtu na plnění. Pokud se tak nestane nebo pronajímatel není z nějakého důvodu závadu schopen odstranit, můžete ho písemně vyzvat k poskytnutí přiměřené slevy. Vzor přikládáme níže.

Písemně je vhodné žádat pro případ pozdějšího soudního sporu.

Přejít na vzor žádosti pronajímatele o poskytnutí slevy z nájmu

Mohu žádat o slevu z nájemného zpětně?


Ano, ale pouze do šesti měsíců od odstranění závady.

Příklad

Paní Jana si pronajímá byt. V domě, ve kterém se byt nachází, byly v srpnu prováděny stavební úpravy, v jejichž důsledku v bytě netekla po dobu tří týdnů teplá voda. Závada trvala od 1. srpna do 22. srpna. Paní Jana se rozhodla zpětně žádat o slevu z nájemného. O tuto slevu má právo žádat nejpozději dne 22. února následujícího roku. Může být ujednáno, že slevu bude paní Jana chtít zpětně uhradit nebo že zaplatí jeden z nájmů o přiměřenou část nižší než obvykle.

Co když pronajímatel žádosti o slevu z nájemného nevyhoví?


Pronajímateli by v takovém případě nezbylo nic jiného, než se obrátit na soud. Pokud pronajímatel nebude s poskytnutím slevy souhlasit, není vhodné, aby nájemce uplatňoval slevu svévolně (například tím, že nebude po určitou dobu nájemné vůbec platit).

Mějte na paměti, že pokud budete pronajímateli dlužit ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a další hrady spojená s užíváním bytu, může Vám dát výpověď bez přivolení soudu!

Pokud se rozhodnete pro soudní spor, pak bude třeba abyste svá tvrzení prokázali. Je tedy dobré si závadu a jiné nedostatky v bytě zdokumentovat: fotografiemi, videem, vyjádřením odborníka atd.