Vzor: Nájemní smlouva
Stáhnout jako textový dokument
Miloslav Císař, nar. 5.12.1968, bytem Hodonín, Na Stráni 253/12 (pronajímatel)
Tereza Nováková, nar. 27.6.1976, bytem Hodonín, Moravská 38 (nájemce)

uzavírají tuto

smlouvu o nájmu bytu


Přílohy:
1. výpis z katastru nemovitostí
2. fotografie vybavení bytu

I.


Pronajímatel je výlučným vlastníkem bytu v ulici Na Stráni č.p. 253/12 v Hodoníně, 3. patro, číslo bytu 8.

II.


Byt má celkovou plochu 65 m2 a sestává ze dvou pokojů (14 m2 a 20 m2), kuchyně (16 m2), koupelny a WC (10 m2) a předsíně (5 m2). Oba pokoje bytu jsou vybaveny následujícím nábytkem: křeslo značky Ikea, zelená pohovka značky Idea, červený koberec Breno. Dále je byt vybaven horkovzdušnou troubou (Zanussi ZOK3515481XK), mikrovlnnou troubou (Zanussi ZBL15582XA) a a vestavěnou myčkou Gorenje GV 632524. Dalším vybavením bytu je sprchový kout, umyvadlo a kuchyňská linka Sconto.

III.


Tato smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu určitou, od 28.10.2012, do 31.10.2010. Nájem může skončit dříve dohodou smluvních stran nebo na základě výpovědi s výpovědní dobou 3 měsíce.

IV.


Měsíční výše nájemného se sjednává na 9000,- Kč, které se nájemce zavazuje platit k rukám pronajímatele vždy do 15. dne příslušného měsíce. Zároveň se nájemce zavazuje pronajímateli platit měsíční zálohy ve výši 2000,- Kč na zajištění následujících nákladů spojené s užíváním bytu: přívod elektrické energie, vodného a stočného a vytápění. Zúčtování skutečné výše cen bude provedeno pronajímatelem jednou za rok do 30. září. Zálohy budou placeny společně s měsíčním nájemným. Celkově je tedy nájemce povinen předat k rukám pronajímatele do 15. dne v měsíci částku ve výši 11000,- Kč.

V.


Nájemce je povinen: oznámit pronajímateli neprodleně změnu v počtu osob užívajících byt, oznámit pronajímateli neprodleně závady v bytě a vybavení bytu, udržovat čistotu a dále se chovat dle ustanovení občanského zákoníku. Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem bytu a neshledal na něm závažné nedostatky, které by byly překážkou k užívání bytu.

VI.


Obě smluvní strany prohlašují, že nájemní smlouvu četly, jsou seznámeny s jejím obsahem a s jejími ustanoveními souhlasí. Tuto skutečnost stvrzují svým podpisem.

V Hodoníně dne 10. října 2012

................................
Miloslav Císař

.................................
Tereza Nováková