Vzor: Odpor proti platebnímu rozkazu
Odpor podejte k soudu, který platební rozkaz vydal. Hlavičku opište z platebního rozkazu (adresu soudu, jméno žalobce a spisovou značku). Důležité je především výslovně uvést, že podáváte odpor.

Zdůvodnění nemusí být součástí odporu, ale je to jednodušší, protože případně k jeho doplnění budete soudem vyzváni. Důvodem může být například zaplacení dlužné částky, neodpovídající výše nebo promlčení. Pokud můžete, předložte rovnou důkazy. Pokud je nemáte, klesá šance na to, že soud rozhodne ve Váš prospěch. Jestliže přikládáte listinné důkazy, tak pouze v kopiích, originály dobře uschovejte.


Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Pardubicích

Na Třísle 118
530 95 Pardubice

ke sp.zn. 11 EC 255/2012

Žalobce: Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ 25508881
Žalovaný: Karel Novotný, nar. 25.7.1969, bytem Zelená 767, 530 95 Pardubice

o zaplacení 3500 Kč s příslušenstvím

Věc: Odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu

Přílohy:
- Kopie dokladu o zaplacení pokuty u Dopravního podniku města Brna dne 25.4.2011

Dne 2.2.2012 mi byl doručen elektronický platební rozkaz vydaný okresním soudem v Pardubicích pod č.j. 11 EC 255/2012-2. Dle platebního rozkazu mám žalobci zaplatit částku 3500 Kč s příslušením.

Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor.

Zdůvodnění:

Návrh na vydání platebního rozkazu žalobce zdůvodnil nezaplacením pokuty ve výši 1000 Kč. Tuto pokutu jsem však ve skutečnosti uhradil dne 25.4.2011, jak dokládám přiloženým dokladem, který jsem při placení pokuty obdržel od dopravního podniku.

V Pardubicích 8.2.2012

Karel Novotný