Vzor: Odvolání proti usnesení o zamítnutí návrhu na osvobození od soudních poplatků
O odvolání bude rozhodovat nadřízený soud, tedy příslušný soud krajský. Podávat odvolání je však třeba prostřednictvím téhož soudu, který rozhodnutí vydal. Důležité je označení tzv. spisové značky (jednacího čísla), kterým je označeno usnesení o nevyhovění Vaší žádosti o osvobození od placení soudních poplatků. V odvolání se pokuste podrobněji popsat okolnosti Vaší hmotné nouze, která Vám znemožňuje soudní poplatek zaplatit. Může se jednat o nové skutečnosti nebo o skutečnosti, které nebylo možné zmínit v původním formuláři.


Stáhnout jako textový dokumentKrajskému soudu
v Brně

prostřednictvím

Okresního soudu
v Hodoníně

Ke sp. zn. 25C212/2012

Žalobkyně : Tereza Nováková, narozená 27.6.1950, bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný : Karel Novák, narozený 28.5.1980, bytem tamtéž

Žaloba o vyklizení bytu

Přílohy:
- doklady o zaplacení poplatků a energií
- doklady o zaplacení léků z měsíce července 2012

Odvolání proti usnesení o zamítnutí návrhu na osvobození od soudních poplatků, které vydal Okresní soud v Hodoníně dne 23.srpna 2012 č.j. 25C212/2012-25.

Usnesením Okresního soudu v Hodoníně, vydaného dne 23.srpna 2012 bylo rozhodnuto, že nebude vyhověno mé žádosti o osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení mně bylo doručeno dne 30. srpna 2012. Ve stanovené lhůtě proti němu podávám

odvolání


Odůvodnění odvolání:

Usnesení o zamítnutí mé žádosti o osvobození od soudních poplatků je odůvodněno především mým vlastnictvím bytu, ve kterém momentálně žiji se svým zletilým synem. Okresní soud se domnívá, že se syn může podílet na nákladech na bydlení. Zároveň jeho rozhodnutí vychází z přesvědčení o poměrně nízkých nákladech na bydlení, vzhledem k tomu, že se nejedná o nájemní formu bydlení. Domnívám se však, že okresní soud nevzal dostatečně v úvahu všechny okolnosti životní situace, ve které se momentálně nacházím. Žalobu o vyklizení bytu jsem podávala v souvislosti s neochotou mého syna přispívat na náklady na bydlení a zároveň neochotu byt opustit. Můj příjem je tvořen pouze starobním důchodem ve výši 8 000 Kč. Již více než deset let jsem ovdovělá. Veškeré náklady na bydlení, stravu atd. tedy musím hradit pouze ze svého nízkého příjmu. Zároveň se léčím s vážným onemocněním srdce, což přináší nutnost vydat každý měsíc přibližně 2000 Kč na koupi nezbytných léků. Byt, ve kterém se synem žijeme, je pouze velikosti 2+1, takže se domnívám, že moje bydlení není nadstandardní. Měsíční náklady na bydlení jsou nyní přibližně 3000 Kč (poplatky + energie + nutná údržba bytu). Po odečtení nákladů na bydlení a léky mi tak každý měsíc zbývá pouze 3000 Kč na ostatní výdaje. Vzhledem k tomu, že momentálně částečně živím i svého syna, nemohu stanovený soudní poplatek uhradit.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, navrhuji, aby Krajský soud v Brně zrušil usnesení Okresního soudu v Hodoníně vydaného dne 23. srpna 2012 pod č.j. 25C212/2012-25 a vydal nové usnesení o osvobození od soudního poplatku.

V Hodoníně dne 2. září 2012

Tereza Nováková