Jak postupovat, když mi byl doručen platební rozkazPlatební rozkaz je nejčastější způsob, jakým bývá zahájeno vymáhání dluhu prostřednictvím soudu. Pokud nezaplatíte dluh u bankovní i nebankovní společnosti, mobilního operátora nebo například pokutu u dopravního podniku, může Vám být od soudu doručen platební rozkaz. Dluh by měl být v této fázi co nejrychleji zaplacen, abyste se vyhnuli jeho dalšímu navyšování. Pokud však byl platební rozkaz vydán neoprávněně, je na místě obrana. Následující text stručně seznamuje s platebním rozkazem a jeho principy a popíše postup obrany. Součástí textu jsou také vzory.

Nevíte-li si i o přečtení článku rady nebo pokud potřebujete řešit i svoje další problémy spojené například s dluhy, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden.Co je to platební rozkaz?

Platební rozkaz vydává soud, aby urychlil a usnadnil soudní řízení. Je obvykle vydáván, když žalobce dodá dostatečné důkazy, aby mohl soud vydat rozhodnutí. Na základě platebního rozkazu by pak žalovaný měl uhradit žalobci částku, kterou mu dluží a zároveň náklady řízení (soudní poplatek + právní zastoupení).


Jak se mohu bránit, když s vymáhaným dluhem nesouhlasím?

Žalovaný musí podat tzv. odpor. V něm by měl pokud možno ihned argumentovat, proč je platební rozkaz neoprávněný. Tedy například, že byl dluh již uhrazen, že o jejich existenci neví, nebo že byl dluh promlčen. Pokud je to možné, může žalovaný rovnou předložit důkazy. Pokud je neuvedete, soud Vás vyzve k jejich doplnění. Když tak neučiníte, může vydat rozsudek pro uznání. Soud na základě odporu nařídí jednání u soudu. Žalovaný i žalobce jsou tedy zváni k jednání, kde vypovídají. Odpor je třeba podat do 15 dnů od doručení.


Jaká jsou rizika podání odporu?

Podání odporu není spojeno s žádným soudním poplatkem. Jeho důsledkem je však nařízení jednání, takže se mohou zvýšit žalobcovy náklady, zejména pokud je zastoupen advokátem.


Co když nepodám odpor včas?

Pokud žalovaný platební rozkaz převezme (je mu doručen) a nepodá včas odpor, nabude platební rozkaz právní moci. To znamená, že žalobce se může s tímto platebním rozsudkem obrátit na exekutora, který zahájí vymáhání.


Kdy mohu namítat promlčení?

Většina dluhů se promlčuje po třech letech. Promlčecí lhůta běží ode dne, který následuje po dni, kdy byl dluh splatný. Měl-li tedy být dluh uhrazen například 23.6. 2009 v plné výši, promlčecí lhůta běží od 24.6.2009 a dluh je promlčen dne 24.6.2012. Pokud byly sjednány splátky, běží tříletá promlčecí lhůta ode dne splatnosti jednotlivých splátek. Může se tak stát, že jsou v rámci dluhu promlčeny jen některé splátky.
Pozor! Pokud věřitel před uplynutím promlčecí lhůty stihl podat návrh k soudu, pak nejen že se dluh nepromlčuje, ale promlčecí lhůta se navíc prodlužuje na dalších 10 let.

Přejít na vzor odporu proti platebnímu rozkazu s komentářemCo se stane, když platební rozkaz nepřevezmu?

Důsledek bude stejný jako v případě podání odporu - soud nařídí jednání u soudu. Znevýhodňujete se však tím, že nebudete předem vědět o jakou záležitost se jedná. Nebudete tedy schopni připravit si obranu. Pokud nebudete přebírat ani další dokumenty od soudu, a nedostavíte se proto na jednání, může soud rozhodnout i bez Vaší přítomnosti a navíc Vám udělit vysokou pokutu.


Jak se bránit nepřiměřeně vysokým nákladům řízení?

Proti nákladům řízení žalovaný nepodává odpor, ale odvolání. V něm uvede, že se domnívá, že jsou náklady nepřiměřeně vysoké - například odměna advokáta.

Přejít na vzor odvolání proti nákladům soudního řízení


Co bude následovat po podání odporu?

Soud nařídí jednání, na které je předvolán žalovaný i žalobce. Oba by měli na jednání předložit důkazy pro svá tvrzení. Pokud jste v roli žalovaného a je zřejmé, že při jednání neuspějete, můžete se ještě pokusit navrhnout zaplacení dluhu ve splátkách.


Jak dosáhnout zaplacení dluhu ve splátkách?

Pokud dluh uznáváte, ale nejste schopni zaplatit najednou celou částku, máte dvě možnosti. První z nich je, že oslovíte přímo žalobce (věřitele) a požádáte ho o splátkový kalendář. Druhou variantou je podání odporu, kde uvedete, že uznáváte výši dluhu, ale žádáte možnost zaplacení dluhu ve splátkách. Můžete se pokusit doložit svoji majetkovou a příjmovou situaci - například potvrzení o tom, že jste v hmotné nouzi, rozhodnutí o výši invalidního či starobního důchodu atd.

Pokud uspějete, soud může vydat rozsudek, ve kterém rozhodne o zaplacení dluhu ve splátkách. Úspěch však není zaručen, protože na toto rozhodnutí není žádný nárok.

Přejít na vzor žádosti věřitele o splátkový kalendář


Související články


Mobiliární exekuce

Informace o dluzích a exekucích

Dluhy manžela

Zablokování účtu exekutorem


comments powered by Disqus