Vzor: Návrh na vydání platebního rozkazu
Návrh je podáván k okresnímu soudu (městskému soudu v případě Brna) dle trvalého bydliště žalovaného. Podstatné je doložení důkazů, ze kterých dluh žalovaného vyplývá - smlouva, úpis atd. Pokud budete chtít po žalovaném náhradu soudních nákladů (především poplatek), pak je dále třeba doložit předžalobní výzvu. Všechny důkazy dokládejte v kopiích.

Návrh vlastnoručně podepište (není třeba úředně ověřený podpis) a doručte soudu osobně nebo poštou ve dvou vyhotoveních. Pokud víte, že se žalovaný zdržuje na jiné adrese než je adresa jeho trvalého pobytu, uveďte také kontaktní adresu. Zvýšení pravděpodobnosti doručení bude ku Vašemu prospěchu.Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Pardubicích

Žalobce : Martin Říčný, bytem Skalská 26, 53301 Pardubice
Žalovaný : Petr Nový, bytem Horní 284/29, 53301 Pardubice

o 36 000 Kč s příslušenstvím

Přílohy:
- kopie smlouvy o půjčce ze dne 30.11.2013
- kopie předžalobní výzvy ze dne 12.6.2014

I.


Žalovanému jsem dne 30.11.2013 půjčil částku 35 000 Kč na základě smlouvy o půjčce, kterou přikládám. Dluh měl být zaplacen nejpozději dne 15.5.2014. Pro případ, že dluh nebude zaplacen v uvedeném termínu, zavázal se žalovaný k zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč.

Důkaz:
- smlouva o půjčce ze dne 30.11.2013

II.


Žalovaný dosud dluh neuhradil, i přestože jsem ho k tomu opakovaně vyzýval. Dne 12.6.2014 jsem žalovanému zaslal písemnou výzvu k úhradě dluhu ve lhůtě 14 dní. Žalovaný tak neučinil, na výzvu se mi nedostalo žádné reakce.

Důkaz:
- předžalobní výzva ze dne 12.6.2014

III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal

platební rozkaz,


podle kterého je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 36 000 Kč s úrokem z prodlení dle nařízení vlády od 16.5.2014 do zaplacení a náklady řízení, to vše do 15 dnů od doručení platebního rozkazu.

V Pardubicích dne 20.6.2014

Martin Říčný