Vzor: Odvolání proti nákladům soudního řízení
Odvolání podejte k soudu, který platební rozkaz vydal. Hlavičku opište z platebního rozkazu (adresu soudu, jméno žalobce a spisovou značku). Důležité je především výslovně uvést, že podáváte odvolání proti výroku o nákladech řízení.

Vzor je upraven pro specifický případ a častý případ, kdy žalobcem je dopravní podnik . Lze ho využít i pro případ, že došlo k předání pohledávky jiné společnosti. Obdobně by bylo možné argumentovat i v případě dalších obdobných záležitostech, kdy na jedné straně stojí spotřebitel a na straně druhé např. firma, dodavatel, přepravce apod. Mělo by se jednat o tzv. bagatelní částky (do 10 000 Kč) . Pokud by se jednalo o vyšší částky, bylo by třeba vycházet např. z vyhlášky č. 484/2000 Sb., která stanoví paušální sazby za zastupování účastníka řízení advokátem , viz níže. Pak by se argumentace neodvolávala na nález ústavního soudu.

(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny

1. do 100 Kč 1 000 Kč
2. přes 100 do 500 Kč 1 500 Kč
3. přes 500 do 1 000 Kč 2 500 Kč
4. přes 1 000 do 2 000 Kč 3 750 Kč
5. přes 2 000 Kč do 5 000 Kč 4 800 Kč
6. přes 5 000 do 10 000 Kč 7 500 Kč
7. přes 10 000 do 200 000 Kč 7 500 Kč
a 17 % z částky přesahující 10 000 Kč
8. přes 200 000 do 10 000 000 Kč 39 800 Kč
a 2 % z částky přesahující 200 000 KčStáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Pardubicích

Na Třísle 118
530 95 Pardubice

ke sp.zn. 11 EC 255/2012

Žalobce : Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ 25508881
Žalovaný : Karel Novotný, nar. 25.7.1969, bytem Zelená 767, 530 95 Pardubice

o zaplacení 3500 Kč s příslušenstvím

Věc: Odvolání žalovaného proti výroku o náhradě nákladů řízení

Dne 2.2.2012 mi byl doručen elektronický platební rozkaz vydaný okresním soudem v Pardubicích pod č.j. 11 EC 255/2012-2. Dle platebního rozkazu mám žalobci zaplatit částku 3500 Kč s příslušením a dále náklady řízení, které sestávají ze soudního poplatku ve výši 400 Kč a dále náklady právního zastoupení ve výši 5000 Kč.

Proti výroku o náhradě nákladů řízení podávám odvolání. Ostatní výroky uznávám.

Domnívám se, že žalovaná věc je jednoduchá a rutinní záležitost, která nevyžaduje komplikované odborné kroky, protože se jedná o tzv. formulářovou žalobu a jedná se o peněžité plnění do 10 000 Kč, tedy bagatelní věc. Žalovanou částku jsem ihned po doručení platebního rozkazu žalobci, tedy Dopravnímu podniku města Brna, uhradil v plné výši. Dle nálezu ústavního soudu 3923/11 ze dne 29. 3. 2012 by měl být v těchto případech uplatněn princip proporcionality mezi výší vymáhané částky a nákladů řízení, a výše odměny za zastupování advokátem by tak měl být ekvivalentem jednonásobku vymáhané jistiny.

Navrhuji proto, aby soud výrok o náhradě nákladů řízení zrušil a zároveň navrhuji, aby soud rozhodl bez nařízení jednání.

V Pardubicích dne 12.2.2012

Karel Novotný