Vzor: Žaloba o zrušení podílového spoluvlastnictví

Stáhnout jako textový dokument


Okresnímu soudu
v Hodoníně

Žalobu je třeba podat k okresnímu soudu dle trvalého bydliště žalovaného.


Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1956, bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný: Karel Novák, narozený 28.5.1980, bytem tamtéž

Přílohy:

- kopie výpisu z katastru nemovitostí ze dne 20.5.2012
- kopie znaleckého posudku ze dne 1.5.2012

I.


Se žalovaným jsme podílovými spoluvlastníky bytu č. 5 ve druhém poschodí č.p. 38 na ulici Moravská v Hodoníně zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na LV č. 255 pro obec a katastrální území Hodonín.

Jsem vlastníkem tří čtvrtin bytu, žalovaný vlastní zbylou jednu čtvrtinu.

Na základě znaleckého posudku ze dne 1.5. 2012 byl byt oceněn na hodnotu 1 250 000 Kč.

V prvním odstavci je třeba především jednoznačně identifikovat byt či dům, o který se jedná. Vycházet můžete z výpisu z katastru nemovitostí. Dále je třeba provést znalecký posudek, aby bylo možné určit hodnotu nemovitosti. Soud podle ní posoudí přiměřenost vyplaceného podílu. Doplňte také, jak velký podíl jednotliví spoluvlastnici vlastní.

Ke každému odstavci doplňte důkazy, které se pouze navrhují, takže je není třeba přikládat, soud si je následně může vyžádat v originále k nahlédnutí. Pokud důkazy přikládat budete, je vhodnější přiložit pouze kopie. Výslechem účastníků se rozumí, že soud při jednání vyslechne žalobce a žalovaného.


Důkaz:
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 20.5.2012
- znalecký posudek ze dne 1.5.2012
- výslech účastníků

II.


Do roku 2010 jsem byt obývala společně se svým manželem. Po jeho smrti v rámci dědického řízení připadla žalovanému, který je mým synem, jedna čtvrtina bytu. Žalovaný se do bytu nastěhoval v lednu roku 2011, kdy se rozvedl a přišel o zaměstnání. Zpočátku bylo naše soužití pokojné, avšak od srpna roku 2012 dochází k neshodám. Žalovaný nepřispívá na náklady spojené s bydlením a údržbou bytu. V poslední době se ke mně navíc chová hrubě. Pokusila jsem se s ním proto domluvit na zrušení podílového spoluvlastnictví, avšak na žádnou z nabídek nepřistoupil. Protože v bytě žiji déle než žalovaný, který navíc nemá zájem byt udržovat v dobrém stavu, a patří mi jeho větší část, domnívám se, že by bylo vhodnější, aby byl byt v mém výhradním vlastnictví.

Důkaz:
- výslech účastníků

III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Spoluvlastnictví žalobkyně Terezy Novákové a žalovaného Karla Nováka k bytu č. 5 ve druhém poschodí č.p. 38 na ulici Moravská v Hodoníně zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na LV č. 255 pro obec a katastrální území Hodonín se zrušuje.

Byt se přisuzuje do výlučného vlastnictví žalobkyni.

Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému do 7 dnů od nabytí právní moci rozsudku částku 350 000 Kč.
Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady soudního řízení do 7 dnů od nabytí právní moci rozsudku.

V Hodoníně dne 25. června 2013

Tereza Nováková