Vzor: Žaloba na popření otcovství
Žalobu je třeba podat k soudu dle trvalého bydliště žalovaného. Soudní poplatek je 2000 Kč. Pokud nemáte dostatek prostředků na zaplacení soudního poplatku, můžete soud požádat o osvobození - viz článek o osvobození od soudních poplatků. V žalobě je třeba doložit, že je podávána v zákonem stanovené lhůtě, tedy uvést, kdy vznikly pochybnosti o otcovství. Jako žalovaní jsou uváděni matky i dítě. Dítěti je pro účely řízení stanoven nezávislý opatrovník, který zastupuje jeho zájmy. Dále může být navržena i svědecká výpověď - například muže, o kterém se údajný otec domnívá, že by mohl být otcem skutečným. Žalobu je třeba vlastnoručně podepsat.


Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu v Pardubicích

Na Třísle 118
530 95 Pardubice

Žalobce: Karel Novotný, nar. 25.7.1969, bytem Zelená 767, 530 95 Pardubice

Žalovaní: Zuzana Ptáčková, nar. 14.4.1981, bytem Na Stráni 521/28, 530 95 Pardubice nezl. Petr Ptáček, nar. 15.5.2012, bytem u matkyVěc: Žaloba o popření otcovství k nezl. Petru Ptáčkovi, nar. 15.5.2012

Přílohy:
- kopie rodného listu nezl. Petra Ptáčka
- kopie oddacího listu
- kopie rozsudku o rozvodu manželství, č.j. 215 C 22/2012-5
- kopie návrhu na rozvod manželství podaného k okresnímu soudu v Pardubicích dne 15.8. 2012I.


S žalovanou jsem dne 20.5.2009 uzavřel manželství před Městským úřadem v Pardubicích. Pro stupňující se neshody bylo naše manželství dne 15.října 2011 rozvedeno rozsudkem vydaným okresním soudem v Pardubicích pod č.j. 215 C 22/2012-5.

Důkaz: - výslech účastníků
- kopie oddacího listu
- kopie rozsudku o rozvodu manželství, č.j. 215 C 22/2012-5

II.


S žalovanou jsme žili ve společné domácnosti do června roku 2011, kdy si našla nového partnera Martina Bezruče a odstěhovala se ze společné domácnosti. Dne 15.5. se žalované narodil syn Petr Ptáček. Dítě tedy muselo být počato přibližně v září roku 2011, což je doba, kdy už jsme spolu nežili ve společné domácnosti a intimně se nestýkali. Je tedy vyloučené, aby nezl. Petr Ptáček byl mým synem. Žalovaná navíc v té době žila s jiným mužem, což vyplývá už z návrhu na rozvod, který jsme společně podávali k soudu dne 15.8. 2012. Protože se však dítě narodilo do 300. dne od rozvodu, jsem zapsán v rodném listě jako jeho otec.

Důkaz: - výslech účastníků
- kopie návrhu na rozvod manželství podaného k okresnímu soudu v Pardubicích dne 15.8. 2012
- výslech svědka Martina Bezruče, bytem Ve Skále 15, 530 95 Pardubice


III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal následující rozsudek:

Určuje se, že žalobce Karel Novotný, nar. 25.7.1969 není otcem nezletilého Petr Ptáčka, nar. 15.5.2012 matce Zuzaně Ptáčkové, nar. 14.4.1981.

Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku.

V Pardubicích dne 20. června 2012

Karel Novotný