Vzor: Předžalobní výzva
Tento vzor se vztahuje na případ dluhu vzniklého na základě smlouvy o půjčce. Obdobným způsobem však lze formulovat i další případy - například nezaplacení kupní ceny nebo dluh na mzdě u zaměstnavatelů.

Formální náležitosti výzvy nejsou podstatné. Důležité je, aby bylo zřejmé o jaký dluh se jedná, v jaké výši je pohledávka a dále aby byla stanovena lhůta, dokdy má být dluh uhrazen. Dále je třeba uvést datum a vlastnoruční podpis.

Je vhodné výzvu zaslat doporučeně a uschovat stvrzenku, aby bylo možné později zaslání prokázat.

Výzva musí být zaslána na doručovací adresu dlužníka. Pro soud není rozhodující, zda dlužník dopis převzal, věřitel by měl být pouze schopen prokázat, že výzvu odeslal na správnou adresu.Stáhnout jako textový dokumentHelena Novotná
Drnova 25,
27 201 Kladno

Výzva k uhrazení dluhu

Vážená paní Novotná,

tímto dopisem Vás upozorňuji na skutečnost, že jste mi dosud neuhradila dlužnou částku ve výši 25 000 Kč. Tento můj nárok vyplývá z písemné smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavřela dne 20. června 2012. Dluh měl být uhrazen do 15. května 2013, jak ze smlouvy vyplývá.

Bohužel jsem od Vás zatím neobdržela ani částečné plnění závazků, ani vysvětlení proč dluh dosud nebyl splacen.

Vyzývám Vás proto, abyste částku v plné výši uhradila nejpozději do 7 dnů, a to na číslo účtu 251258/0300 nebo v hotovosti k mým rukám na adrese, kterou uvádím.

Zároveň Vás musím upozornit, že pokud v uvedené lhůtě dluh uhrazen nebude, obrátím se se svým nárokem na soud.

V Kladně dne 13. června 2013

Zuzana Králová
Horoměřická 15,
27 201 Kladno