Jak postupovat při rozvoduManželství se někdy dostane do fáze, kdy se rozvod už jeví jako jediné řešení. K psychickému vypětí spojenému s rozpadem manželského svazku se tak navíc připojují obavy ze zdlouhavých a komplikovaných jednání u soudu. V následujícím textu přinášíme základní informace, které by Vám mohly být nápomocny, zejména pokud chcete ušetřit za právníka. Součástí textu jsou také vzory podání pro soud atd., podle kterých zvládnete potřebné dokumenty sepsat sami.

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden.Potřebuji k rozvodu právníka?

Ne, právní zastoupení není při rozvodu nutné. Sepsat návrhy k soudu není komplikované, stejně tak není třeba přítomnosti advokáta při jednání u soudu. Otázkou tedy spíš je, zda se Vám chce věnovat čas sepsání jednotlivých dokumentů, cestám na soud atd. Právník se také může hodit v případě, že očekáváte, že bude záležitost problematická. Sehrát může případně roli prostředníka při komunikaci mezi manželi.


VYHLEDÁNÍ VHODNÉHO ADVOKÁTA

Pokud se tedy přece jen rozhodnete právní služby využít, můžete zkusit oslovit své známé, o kterých víte, že již rozvodem prošli. Možná se od nich dozvíte pozitivní či negativní reference na konkrétní advokáty. Druhou možností je využít seznam advokátů na stránkách České advokátní komory. Zde vybere v kolonce zaměření pod číslem 34 rozvody, společné jmění manželů a dále můžete zadat město, ve kterém žijete či které se nachází poblíž.

Tip: Advokáti by se měli při vyúčtování svých služeb řídit tzv. advokátním tarifem. Druhou možností je tzv. smluvní odměna. Ta se určuje dohodou (smlouvou) mezi advokátem a jeho klientem. Kromě této odměny je však ještě třeba počítat s dalšími náklady - náhrada výdajů, jednotlivé úkony (například seznámení se s případem a sepsání návrhu), cestovné. Nelze tedy jednoznačně říci, kolik rozvod bude stát. Při jednání s advokátem však chtějte od začátku jasně vyčíslené, kolik bude činit jeho odměna a jak bude účtovat jednotlivé úkony. Trvejte zejména na sepsání smlouvy o advokátních službách a před podpisem si smlouvu důkladně prostudujte. Povinnosti advokáta najdete shrnuty například zde.

O jaký rozvod se bude jednat?

Právní systém rozlišuje dva možné postupy při rozvodu:

Rozvod dohodou neboli nesporný rozvod

Oba manželé s rozvodem souhlasí.

Další podmínky:
  1. Manželství trvalo alespoň jeden rok
  2. Manželé spolu alespoň 6 měsíců nežijí

Sporný rozvod

Návrh na rozvod bude podávat jen jeden z manželů nebo se manželé v některých bodech neshodnou (rozdělení majetku, péče o děti).

Rozvod dohodou


Jak z názvu vyplývá, u tohoto typu rozvodu se očekává, že se manželé i přes rozvrácené manželství budou schopni na základních věcech shodnout. Výhoda rozvodu dohodou spočívá zejména v jeho časové a finanční úspornosti. Soud navíc nezjišťuje příčinu rozpadu manželství, takže se vyhnete zdlouhavému rozebírání osobních záležitostí před soudem. O něco málo komplikovanější je rozvod manželů s nezletilými dětmi a větším množstvím společného majetku.

K soudu je třeba doložit
  1. Dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí
  2. Dohodu o úpravě majetkových poměrů po rozvodu.
  3. Návrh na rozvod

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí


V této dohodě manželé navrhují, do péče kterého rodiče bude dítě svěřeno a v jaké výši bude druhý z rodičů platit výživné. Navržena případně může být i tzv. střídavá péče.

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí (vzor)

Tuto dohodu je třeba doručit okresnímu soudu dle místa trvalého bydliště nezletilých dětí společně s návrhem na na zahájení řízení na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Adresy příslušných soudů lze dohledat na webových stránkách Justice.cz. Dohodu a návrh na její schválení je možné dát k soudu samostatně ještě před podáním návrhu na rozvod nebo dodat všechny dokumenty (viz dále) společně.

Za schválení dohody se neplatí žádný soudní poplatek.

Smlouva o vypořádání společného jmění manželů


V této smlouvě by měli manželé uvést, jakým způsobem si rozdělí majetek po rozvodu. Rozděleny mohou být i závazky, které jsou součástí společného jmění, tedy například půjčky, hypotéka atd., které na sebe vzali oba manželé či jeden z nich za trvání manželství. Na smlouvě musí být úředně ověřené podpisy (lze ověřit například na poště či u notáře).

Smlouva o vypořádání společného jmění manželů (vzor)

Návrh na rozvod manželství


Tento návrh může sepsat jeden z manželů pod svým jménem a uvést, že druhý z manželů s návrhem souhlasí, což ještě zvlášť stvrdí svým podpisem.

Návrh na rozvod manželství - nesporný, smluvený (vzor)

Návrh společně s dohodou o vypořádání majetku a dohodou o úpravě poměrů k nezletilým dětem doručíte okresnímu soudu dle posledního společného bydliště manželů.

Za návrh na rozvod manželství se platí soudní poplatek 2000 Kč.

Pokud se oba manželé nachází v tísnivé sociální situace, která jim znemožňuje poplatek zaplatit, mohou soud požádat o osvobození od soudních poplatků, viz článek o tomto tématu.

Sporný rozvod


Jestliže se manželé nedohodnou, pak musí návrh podat pouze jeden z nich. V tomto případě pak není třeba dokládat dohodu o úpravě majetkových poměrů. I v tomto případě je však nejprve třeba upravit poměry k nezletilým dětem. U sporného rozvodu je třeba podrobněji rozebrat příčiny rozpadu manželství. Soudní řízení je obvykle časově náročnější. Pokud si manželé zároveň chtějí vypořádat společný majetek, musejí v tomto případě počkat až bude jejich manželství rozvedeno a rozvod nabude právní moci (= uplyne lhůta pro podání odvolání). Pak teprve mohou k soudu podat žalobu na vypořádání společného jmění manželů. Lze tak učinit pouze do tří let od rozvodu.

K soudu je třeba doložit

  1. Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí
  2. Návrh na rozvod manželství
  3. Žaloby na vypořádání společného jmění manželů (není podmínkou rozvodu).

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí


Jeden z manželů navrhuje, do péče kterého rodiče bude dítě svěřeno a v jaké výši bude druhý z rodičů platit výživné. Navržena případně může být i tzv. střídavá péče (odkaz). Je možná i dohoda obou rodičů (oba podepíší, že s navrhovaným souhlasí), což proces urychlí.

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí (vzor)

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí (vzor)

Tento návrh (dohodu) je třeba doručit okresnímu soudu dle místa trvalého bydliště nezletilých dětí. Adresy příslušných soudů lze dohledat na webových stránkách Justice.cz. Návrh je možné podat zvlášť nebo až společně s návrhem na rozvod, viz dále.

Za návrh ani schválení dohody se neplatí žádný soudní poplatek.

Návrh na rozvod manželství


Tento návrh sepisuje ten z manželů, který usiluje o rozvod. Důležité je zejména popsání skutečností, proč k rozvodu dochází.

Návrh na rozvod manželství - sporný (vzor)

Návrh společně s návrhem na úpravu poměrů k nezletilým dětem nebo již s pravomocným rozsudkem o úpravě poměrů k nezletilým dětem doručíte okresnímu soudu dle posledního společného bydliště manželů.

Za návrh na rozvod manželství se platí soudní poplatek 2000 Kč.

Pokud nacházíte v tísnivé sociální situace, která vám znemožňuje poplatek zaplatit, můžete soud požádat o osvobození od soudních poplatků, viz článek o tomto tématu.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů


Poté, co rozvod nabude právní moci, je možné požádat soud o vypořádání společného jmění manželů, tedy majetku a závazků (např. půjčky, hypotéka) nabytých jedním z manželů či oběma manželi za trvání manželství. Lze tak učinit buď žalobou (jeden z manželů navrhuje, jak by chtěl majetek vypořádat) nebo dohodou, pokud se oba manželé shodnou.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů (vzor)

Žaloba se podává k okresnímu soudu dle trvalého bydliště žalovaného manžela. Soudní poplatek je v tomto případě 2000 Kč a dále 5000 Kč za každou nemovitost. I v tomto případě můžete zkusit požádat o osvobození od soudních poplatků.

Související články


Dluhy manžela

Osvobození od soudních poplatků

Vymáhání výživného


comments powered by Disqus