Vzor: Smlouva o půjčce
Důležité je uvést údaje jednotlivých osob, kdo komu půjčuje, jakou částku a do jakého data má být půjčka vrácena. Dále je možné si ujednat smluvní pokutu nebo například zajištění závazků (např. dlužník dá věřiteli do zástavy věc, jejíž hodnota by pokryla výši dluhu). Pokud je sjednána smluvní pokuta a při případném soudním sporu dlužník namítne, že je smluvní pokuta nepřiměřeně vysoká, může ji soud na jeho návrh snížit (od 1.1.2014, v současnosti může soud smluvní pokutu zcela zrušit, je-li nepřiměřeně vysoká).

Pro zvýšení vymahatelnosti půjčky je možné nechat podpisy na smlouvě úředně ověřit. Dlužník a věřitel tak mohou přijít na poštu (se službou Czech Point) nebo k notáři, zde se před úředníkem na smlouvu podepsat a podpisy stvrdit (30 Kč za podpis). Smlouvu dobře uchovejte.

SMLOUVA O PŮČJCE

Martin Říčný, bytem Skalská 26, 53301 Pardubice; rodné číslo: 740221/1472, dále jako věřitel

a


Petr Nový, bytem Horní 284/29, 53301 Pardubice; rodné číslo: 810514/4548, dále jako dlužníkUzavírají následující smlouvu o půjčce:


Věřitel Martin Říčný půjčuje k dnešnímu dni dlužníkovi Petru Novému částku ve výši 35000,- Kč. Dlužník potvrzuje, že tuto částku v plné výši převzal.

Dlužník se zavazuje, že tuto částku vrátí v plné výši k rukám věřitele nejpozději dne 15.5.2014.

Pro případ, že dluh nebude uhrazen ve výše uvedeném termínu, sjednávají si dlužník a věřitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

V Pardubicích dne 30.11.2013


Martin Říčný

.......................................

Petr Nový

.......................................
Stáhnout jako textový dokument