Vzor: Žádost o úhradu soudního poplatku formou splátek
Uveďte spisovou značku (číslo jednací) z usnesení o zamítnutí osvobození od soudních poplatků. Pokud žádáte rovnou o splátky a žádost o osvobození jste nepodávali, uvádějte spisovou značku pouze, byla-li Vám již přidělena.

Hlavičku opište z žaloby, kterou k soudu podáváte.

Přílohou může být vyplněný formulář, dokládající příjmy a majetek, který se dokládá k žádosti o osvobození od soudních poplatků. (Lze získat na soudě nebo stáhnout například z webových stránek Férová justice). Doložit případně můžete doklady o příjmu (potvrzení od zaměstnavatele, rozhodnutí o přiznání sociálních dávek, rozhodnutí o důchodu atd.) a dále doklady na nezbytné náklady (bydlení, léky apod.).

V žádosti uvádějte návrhy přesných částek a termínů. Zároveň uveďte důvod, proč chcete částku rozložit, případně odložit její zaplacení a doložte, že budete schopen/schopna poplatek v budoucnu zaplatit (například až Vám bude doručena mzda nebo důchod, nastoupíte do zaměstnání apod.).Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Hodoníně

ke sp. zn. 20C2115/2012

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1950, bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný: Karel Novák, narozený 28.5.1980, bytem tamtéž

Příloha:
- prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech

Žaloba o vyklizení bytu

Žádost o úhradu soudního poplatku formou splátek

K okresnímu soudu v Hodoníně jsem dne 30.5.2012 podala žalobu, kterou se domáhám vyklizení bytu č. 5 ve druhém poschodí č.p. 38 na ulici Moravská v Hodoníně. Byla jsem vyzvána k úhradě poplatku ve výši 5000 Kč do sedmi dnů. Bohužel však v této lhůtě vzhledem ke svým osobním, majetkovým a výdělkovým poměrům nejsem schopna poplatek v plné výši uhradit. Žádám proto, aby mi soud povolil uhradit nyní pouze polovinu poplatku. Jeho druhou část soudu doručím do konce příštího měsíce, tedy 30. září 2012, poté co mi bude doručen starobní důchod za měsíc září.

V Hodoníně dne 12. srpna 2012

Tereza Nováková