Jak postupovat když otec není zapsaný v rodném listě

V dnešní době je už poměrně běžnou záležitostí, že se dítě nenarodí v manželství. Bohužel se také stává, že se rodiče ještě během těhotenství rozejdou. Jak pro partnera, tak partnerku někdy nastává dilema, zda otce do rodného listu zapsat. Problematická je zejména situace, kdy by žena chtěla, aby otec v rodném listě dítěte uvedený byl, ten to však odmítá. Následující text seznamuje se základními hledisky zapsání či nezapsání dítěte do rodného listu a předkládá možný postup, jak je možné situaci řešit.

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden.Jaké jsou výhody a nevýhody zapsání otce do rodného listu?

Je třeba si uvědomit, že zapsáním dítěte do rodného listu získává otec jak práva, tak i povinnosti ke svému dítěti.
Výhody

• Dítě má oba rodiče, kteří se mohou podílet na jeho výchově.

• Matka může od otce získat výživné.
Nevýhody

• Otec získává stejná práva k dítěti jako matka - může rozhodovat o jeho záležitostech, má právo se s ním stýkat a získává také právo bojovat o svěření dítěte do své péče.

• Vymáhání výživného po otci není vždy úspěšné.

• Může nastat problém při získávání sociálních dávek. (Pokud matka žádá o sociální dávky a nemá otce uvedeného v rodném listě, je po ní obvykle žádáno, aby ho uvedla a vymáhala po něm výživné nebo musí na sociálním odboru městského úřadu podat vysvětlení, proč nechce otce uvádět.)

Jak se určuje otcovství?

Určení otcovství závisí na tom, zda byla matka před jeho narozením provdána. Pokud se dítě narodilo v manželství nebo do 300. dne od jeho zániku pak je otcem dítěte manžel, i když se žena provdala znovu (otcem je tedy manžel pozdější).

Příklady
• Dne 20. srpna 2012 došlo k rozvodu manželství. Dítě se narodilo dne 15.5.2013. Protože se dítě narodilo do 300. dne od rozvodu manželství, je otcem dítěte bývalý manžel.

• Žena otěhotněla za trvání manželství. Dne 20. srpna 2012 došlo k rozvodu manželství. Žena se 29.října znovu vdala. Dítě se narodilo dne 1. prosince 2012. Otcem dítěte je manžel pozdější, tedy nikoli manžel původní, ačkoli se dítě narodilo do 300. dne od zániku manželství.
Pokud se dítě narodilo neprovdané matce pak je otcem dítěte muž, který s matkou na matrice učinil souhlasné prohlášení.

Jestliže se dítě narodilo neprovdané matce a otec zapsání odmítá = otcovství musí být určeno soudem.

Jak zapsat otce na matrice?

Takzvané souhlasné prohlášení lze provést už před narozením dítěte nebo až po jeho narození na Odboru matrika městského úřadu. Adresu podle místa Vašeho bydliště můžete dohledat zde.

Co je třeba předložit při určení otcovství k nenarozenému dítěti

• Občanské průkazy obou rodičů

• Těhotenský průkaz

• Případně rodné listy dalších dětí, které spolu rodiče mají

• Rozvedená matka doloží pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

• Ovdovělá matka doloží úmrtní list manžela

• Formulář žádosti o určení otcovství získáte na úřadě

Co je třeba předložit při určení otcovství k narozenému dítěti

• Rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)

• Občanské průkazy obou rodičů

• Případně rodné listy dalších dětí, které spolu rodiče mají

• Rozvedená matka doloží pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

• Ovdovělá matka doloží úmrtní list manžela

• Formulář žádosti o určení otcovství získáte na úřadě


Co když se otec nechce zapsat do rodného listu?

Pokud se s otcem dítěte žena nedomluví, pak je třeba, aby požádala o určení otcovství soud. Stejně se však může zachovat také otec dítěte, pokud žena nesouhlasí s tím, aby byl v rodném listě uveden.

Možnost mimosoudní domluvy

Ještě před zahájením řízení na určení otcovství je možné tce písemně vyzvat, aby dobrovolně učinil souhlasné prohlášení na matrice, a přiznal se tak ke svému otcovství k dítěti. V dopise je tak možné upozornit například na nákladnost genetických testů, které by v případě úspěšné žaloby byl nucen zaplatit žalovaný, tedy otec. Pokud tedy víte, že otci dítěte je známo, že je dítě s nejvyšší pravděpodobností jeho a chce se pouze vyhnout zodpovědnosti, je obdobný dopis možností, jak se vyhnout zdlouhavým a nepříjemným soudním jednáním.

Vzor dopisu matky otci dítěte, který nechce učinit souhlasné prohlášení na matrice


Jak vyřešit určení otcovství prostřednictvím soudu?

K soudu je třeba podat žalobu na určení otcovství. Za otce dítěte se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než 180 a více než 300 dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují. Matka tedy v žalobě uvede, že se v uvedené době intimně stýkala pouze s údajným otcem dítěte. Soud pak posuzuje různé okolnosti a důkazy. Pokud otec například neprokáže, že je neplodný a otcovství neuznává, pak je ve většině případů třeba provést testy DNA. Otec si pak musí být vědom, že poměrně vysoké náklady, které tak vzniknou, bude muset uhradit on.

Podání žaloby je osvobozeno od zaplacení soudního poplatku. Poplatek však bude započítán otci, bude-li žaloba úspěšná.

Žaloba na určení otcovství (vzor s komentářem)

Co dělat, když nechci otce v rodném listě?

Jak již bylo řečeno, otec získává zapsáním do rodného listu určité povinnosti, ale také práva. Z tohoto důvodu si některé matky nepřejí, aby byl otec v rodném listě uveden. V některých případech do hry vstupují zvláštní okolnosti, jako například početí dítěte při znásilnění. Matka si však musí uvědomit, že bez zapsání otce do rodného listu dítěte nebude mít právo, aby jí otec přispíval na výživu dítěte. Pokud tak nemá podporu od přátel nebo rodiny, může být závislá na sociálních dávkách. Na úřadě práce, který dávky vydává, se však nezřídka dozví, že nemá na dávky nárok, dokud nezačne vymáhat po otci výživné.

Které dávky mohu získat a které nikoliv?

Problém s neuvedením otce v rodném listě nastává pouze u dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Naopak by neměl nastat problém u dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné). Blíže se informuje na úřadě práce dle místa Vašeho trvalého bydliště, který je pověřen poskytováním dávek.

Co dělat, když mi nechtějí přiznat dávky pomoci v hmotné nouzi?

Matka může zajít na příslušný obecní úřad (dle trvalého bydliště) a na oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) podat vysvětlení, proč není otec v rodném listě dítěte uveden. Úřad poté posuzuje uvedený důvod a pokud se mu vysvětlení jeví jako důvodné, může písemně vyzvat úřad práce k opětovnému posouzení žádosti o sociální dávky, a matka je tak může získat.

Důvody, pro které takto OSPOD postupuje nejsou nikde vyjmenovány, situace se posuzuje individuálně. Příkladem může být domácí násilí, kterým matka prošla s otcem dítěte nebo skutečnost, že byla znásilněna apod.

Je možné otce z rodného listu vymazat?

Otcovství by muselo být popřeno před soudem. Prokazování však může být komplikované. Nejjednodušší je tak situace, kdy se dítě narodí do 300. dne od rozvodu manželství. Pokud si žena najde nového partnera, který chce být zapsán jako otec dítěte, stačí pak souhlasné prohlášení všech tří před soudem, tedy ženy, bývalého manžela a dotyčného muže. V ostatních případech je obvykle třeba provést testy DNA, takže značně narůstají náklady soudního řízení.

Dokdy je možné otcovství popřít?

Manželství - otcem dítěte je manžel

Otec (manžel): do šesti měsíců od doby, kdy mu vznikly důvodné pochybnosti o otcovství, nejpozději do šesti let od narození dítěte

Matka: do šesti měsíců od narození dítěte

Souhlasné prohlášení na matrice - otcovství bylo zapsáno na matrice

Otec: může popřít do šesti měsíců ode dne, kdy bylo otcovství zapsáno na matrice, tato lhůta však uplyne nejdříve šest měsíců po narození dítěte

Matka: ve stejné lhůtě jako otec

Jakým způsobem je možné prostřednictvím soudu otcovství popřít?

Matka nebo otec mohou dát k soudu žalobu na popření otcovství. Žalobu je třeba podat k okresnímu soudu dle trvalého bydliště žalovaného (tedy matky nebo otce, podle toho, kdo žalobu podává). Je třeba zaplatit soudní poplatek ve výši 2000 Kč. Ten je možné zaplatit převodem na účet soudu nebo pomocí kolků. Pokud nemáte dostatek prostředků na zaplacení poplatku, můžete požádat o osvobození od jeho placení, viz článek o osvobození od soudních poplatků.

Žaloba o popření otcovství (vzor s komentářem)Související články

Jak postupovat při vymáhání výživnéhocomments powered by Disqus