Vzor: Žaloba na určení otcovství
Žalobu je třeba podat k soudu dle trvalého bydliště žalovaného. Žaloba je osvobozena od soudního poplatku. K žalobě je vhodné přiložit kopii rodného listu dítěte (nikoliv originál!). Dále je možné přikládat další důkazy - korespondenci apod. Žaloba je spojena s návrhem na úpravu výchovy a výživy dítěte. Je tedy možné rovnou navrhnout výši výživného. Žalobu je třeba vlastnoručně podepsat.


Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Pardubicích

Na Třísle 118
530 95 Pardubice

Žalobkyně : Zuzana Ptáčková, nar. 14.4.1981, bytem Na Stráni 521/28, 530 95 Pardubice
Žalovaný : Karel Novotný, nar. 25.7.1969, bytem Zelená 767, 530 95 Pardubice

Věc: Žaloba o určení otcovství k nezl. Petru Ptáčkovi, nar. 15.5.2012

Přílohy:
- kopie rodného listu nezl. Petra Ptáčka
- e-mailová korespondence mezi žalobkyní a žalovaným

I.


Můj vztah se žalovaným trval od června 2010, kdy jsme se střídavě scházeli v místě mého bydliště a bydliště žalovaného. Náš vztah byl od počátku intimní. V říjnu roku 2011 vyvrcholily naše vzájemné neshody a přestali jsme se stýkat. Následujícího měsíce jsem zjistila, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Žalovaného jsem o této skutečnosti uvědomila a vyzvala ho k řešení situace. Žalovaný však odmítá, že by byl otcem dítěte. Syn Petr Ptáček se narodil dne 15.5.2012.

Důkaz:
- výslech účastníků
- e-mailová korespondence mezi žalobkyní a žalovaným
- rodný list nezl. Petra Ptáčka

II.


Protože jsem se v době početí dítěte, tedy přibližně v září roku 2011, intimně stýkala pouze se žalovaným, není pochyb, že je otcem nezl. Petra Ptáčka.

Důkaz:
- výslech účastníků

III.


Nyní pobírám pouze rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč měsíčně. Žiji u svých rodičů, kteří mi dle svých možností vypomáhají financemi a a při péči o dítě. Žalovaný je zaměstnaný u firmy Dryml, s.r.o., kde podle mých zpráv pobírá čistou mzdu v přibližné výši 16 00 Kč. Žalovaný je svobodný a pokud je mi známo, nemá žádnou další vyživovací povinnost.

Důkaz:
- zpráva o výdělku žalovaného od zaměstnavatele firmy Dryml, s.r.o.

IV.


Vzhledem k tomu, že je můj příjem tvořen pouze rodičovským příspěvek, žádám o osvobození od placení soudního poplatku.

V.


Vzhledem k výše uvedeným informacím navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Určuje se, že žalovaný Karel Novotný, nar. 25.7.1969 je otcem nezletilého Petra Ptáčka, nar. dne 15.5.2012.

Nezletilý Petr Ptáček se svěřuje do péče matce Zuzaně Ptáčkové, nar. 14.4.1981.

Žalovaný je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši 2500 Kč měsíčně, a to vždy do 15. dne v měsíci předem v hotovosti k rukám matky nebo převodem na účet.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení.

V Pardubicích dne 20.7.2012

Zuzana Ptáčková