Vzor: Věřitel: žádost o splátkových kalendář
V dopise uveďte zdůvodnění, proč nejste schopen/schopna částku zaplatit najednou. Tyto skutečnosti je vhodné doplnit důkazy, pokud je máte k dispozici. Z důkazů by měla vyplynout především Vaše schopnost dodržet navrhovaný splátkový kalendář. Navrhněte konkrétní částky, které jste schopen/schopna každý měsíc věřiteli platit.


Stáhnout jako textový dokumentDopravní podnik města Brna, a.s.,
sídlem Hlinky 151,
656 46 Brno, IČ 25508881

Věc: Žádost o splátkový kalendář

Žadatel (povinný):

Karel Novotný,
bytem Zelená 767,
530 95 Pardubice

Přílohy:
- kopie pracovní smlouvy
- kopie soudního rozhodnutí o stanovení vyživovací povinnosti
- kopie nájemní smlouvy

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o splátkový kalendář, abych mohl uhradit dluh, na jehož základě byl Vámi podán návrh na vydání platebního rozkazu k okresnímu soudu v Pardubicích.

Bohužel momentálně vzhledem ke své situaci nejsem schopen uhradit celou výši dluhu. Můj měsíční příjem činí pouze 10 000 Kč čistého. Z tohoto příjmu musím hradit nájemné ve výši 6000 Kč a dále mám vyživovací povinnost ke své nezletilé dceři ve výši 2000 Kč/měsíc.

V současnosti jsem proto ze svého příjmu schopen každý měsíc na úhradu dluhu platit 500 Kč měsíčně.

Tímto prohlašuji, že částku 500 Kč budu hradit vždy nejpozději do 15. dne měsíce na účet dopravního podniku, a to až do zaplacení celkové výše dluhu a nákladů soudního řízení.

V Moravských Budějovicích dne 7.8.2013

Zdeněk Zlínský