Vzor: Žaloba o vyklizení bytu

Stáhnout jako textový dokument


Okresnímu soudu
v Hodoníně

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1950, bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný: Karel Novák, narozený 28.5.1980, bytem tamtéž

Žalobu je třeba podat k okresnímu soudu dle trvalého bydliště žalovaného.

Přílohy:
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 20.5.2012
- předžalobní výzva

Žaloba o vyklizení bytu


I.


Jsem vlastníkem bytu č. 5 ve druhém poschodí č.p. 38 na ulici Moravská v Hodoníně, což dokládám výpisem z katastru nemovitostí ze dne 20.5.2012.

V prvním odstavci je třeba především popsat o jaký byt se jedná - tedy jeho adresu, popřípadě poschodí, číslo bytu, aby ho bylo možno jednoznačně identifikovat. Doplnit můžete další informace, které by mohly být pro žalobu relevantní.

Důkazy jsou v žalobě pouze navrhovány, pokud se rozhodnete nájemní smlouvu přiložit, doložte pouze kopii, originál bude případně vyžádán při jednání u soudu.


Důkaz:
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 20.5.2012
- výslech účastníků

II.


Žalovaný, který je mým synem, se ke mně nastěhoval v lednu 2010, kdy se rozvedl a ztratil zaměstnání, takže neměl finanční prostředky na zajištění bydlení. Souhlasila jsem, aby u mě pobýval do doby, než si zajistí nové zaměstnání a vlastní byt. Zpočátku mi žalovaný pomáhal při péči o domácnost a v rámci svých možností se podílel na úhradě nákladů spojených s bydlením. Od srpna roku 2011 však přestal přispívat a zároveň se ani nepodílí na úklidu a údržbě bytu. Domnívám se, že nemá snahu získat stabilní příjem ze zaměstnání. Žalovaný se ke mně zároveň chová v poslední době hrubě. Vyzývala jsem ho proto opakovaně k opuštění bytu, avšak na moje výzvy nereaguje. Před podáním této žaloby jsem ho vyzvala písemně, aby byt opustil do 14 dnů, avšak dosud se tak nestalo a žalovaný neprojevuje žádnou snahu nastalou situaci řešit.

Žalovaný tak bez mého souhlasu pobývá v bytě, který je v mém osobním vlastnictví, a ke kterému nemá žádný právní nárok.

Ve druhém odstavci je především důležité zmínit, že žalovaný nemá právní nárok (užívací právo) k bytu, proč se domáháte jeho vystěhování a že jste dal/a najevo Vaše přání, aby byt opustil.


Důkaz:
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 20.5.2012
- kopie předžalobní výzvy
- výslech účastníků

III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Žalovaný je povinen vyklidit byt č. 5 ve druhém poschodí č.p. 38 na ulici Moravská v Hodoníně do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od nabytí právní moc rozsudku.

V rozsudku navrhněte přiměřenou lhůtu pro vyklizení bytu, v některých případech soud rozhodně o nutnosti zajistit bytovou náhradu. Pak by žalovanému běžela lhůta až ode dne, kdy mu byla poskytnuta bytová náhrada (např. sjednání jiného nájmu).


V Hodoníně dne 30.5.2012

Tereza Nováková