Vzor: Návrh na vyloučeni věcí z exekuce
Vzor je upraven pro situaci, kdy byl zablokován účet manželky povinného. Obdobně by mohl být návrh podán i v případě jiných způsobů exekuce. Je však třeba říci, že v případě tohoto návrhu lze obtížně předvídat výsledek soudního jednání, protože se jedná o obtížně prokazatelné skutečnosti. Návrh je spojen s nutností zaplatit soudní poplatek ve výši 2000 Kč. Pokud nemáte dost prostředků na jeho uhrazení, můžete žádat o osvobození od soudních poplatků, viz článek o osvobození od soudních poplatků.


Stáhnout jako textový dokumentOkresní soud ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
763 02 Zlín


Ke sp. zn. 15 EXE 2548/2012

Žalobkyně: Karla Novotná, nar. 20.5.1972, bytem Dopravní 28, 763 02, Zlín
Žalovaný: jméno věřitele a adresa (resp. povinného), např. banka nebo jiná finanční instituce

Věc: Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

Přílohy:
- kopie smlouvy o běžném účtu č. 125-152458/0300 ze dne 5.5.2006
- výpisy z účtu č. 125-152458/0300 za červenec, srpen a září 2013
- výzva k úhradě splátky zaslaná žalovanou bankou
- kopie návrhu na rozvod podaného dne 7.1. 2013 k okresnímu soudu ve Zlíně
- kopie dopisu zaslaného dne 20.5.2013 žalované bance
- kopie stvrzenky o zaslání doporučeného dopisu dne 20.5.2013

I.


Jakožto manželce povinného mi byl dne 20.10.2013 doručen exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu. Exekuce se týká účtu č. 125-152458/0300 vedeného u Českomoravské obchodní banky na moje jméno. Jsem jedinou osobou, která má k účtu dispoziční práva, což dokládám smlouvou ze dne 5.5.2006. Zároveň dokládám výpisy z účtu za poslední tři měsíce, ze kterého je zřejmé, že na účet je pravidelně zasílána pouze moje mzda ve výši 12 500 Kč. Protože jsem momentálně vdaná za povinného Antonína Novotného, jsou tyto prostředky součástí společného jmění manželů.

Důkazy:
- kopie smlouvy o běžném účtu č. 125-152458/0300 ze dne 5.5.2006
- výpisy z účtu č. 125-152458/0300 za červenec, srpen a září 2013

II.


Exekuce byla nařízena na základě neuhrazeného závazku, který můj manžel Antonín Novotný přijal bez mého vědomí, a který přesahoval míru přiměřenou našim majetkovým poměrům, a proto bylo zřejmé, že nemůže být dodržena smlouva o půjčce částky 100 000 Kč, kterou povinný podepsal s žalovanou ........... bankou. Smlouva o půjčce byla podepsána 20.3.2013. K okresnímu soudu ve Zlíně jsem již dne 7.1.2013 podala návrh na rozvod manželství a v té době jsme již s manželem netvořili společnou domácnost, jak je z návrhu patrné.

O přijetí závazku povinným jsem se dozvěděla až v květnu roku 2013, kdy byla na naši poslední společnou adresu doručena upomínka od žalované banky k uhrazení splátky. Protože jsem o závazků nevěděla, napsala jsem dne 20.5.2013 žalované bance dopis, ve kterém jsem upozornila na skutečnost, že závazek není součástí společného jmění, dle § 143 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

Důkazy:
- výzva k úhradě splátky zaslaná žalovanou bankou
- kopie návrhu na rozvod podaného dne 7.1. 2013 k okresnímu soudu ve Zlíně
- kopie dopisu zaslaného dne 20.5.2013 žalované bance
- kopie stvrzenky o zaslání doporučeného dopisu dne 20.5.2013

III.


Z výše uvedených informací vyplývá, že závazek není součástí společného jmění manželů, a proto exekuce může postihnout pouze věci ve výlučném vlastnictví povinného. Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek


Z exekuce přikázáním pohledávky z účtu jsou vyloučeny finanční prostředky na účtě č. 125-152458/0300 vedeného u Českomoravské obchodní banky.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Ve Zlíně dne 10.10.2013

Karla Novotná