Vzor: Návrh na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí
Žaloba se podává k soudu dle trvalého bydliště (v případě fyzické osoby) nebo sídla (v případě firmy) žalovaného. Žalovaným je v tomto případě ten, kdo je uveden v exekučním příkaze jako oprávněný. Jedná se tedy o toho, kdo peníze v exekuci vymáhá. Žalobcem je ten, kdo se domáhá vyloučení věci, tedy její vlastník.

Stáhnout jako textový dokument
Městskému soudu
v Brně

Žalobce: Miloslav Císař, nar. 5.12.1968, bytem Hodonín, Na Stráni 253/12
Žalovaný: Home Credit a.s., Moravské náměstí 249 / 8, 602 00 Brno, IČ: 26978636 návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

I.


Na základě návrhu oprávněného, kterým je společnost Home Credit a.s., byl vydán exekuční příkaz proti povinné Tereze Novákové ze dne 23.5.2013, č.j. 0120EX2548/13-2 na základě elektronického platebního rozkazu, č.j. 16 C 246/2012-12, který vydal okresní soud v Hodoníně dne 12.5.2012. Exekuční příkaz byl vydán k provedení exekuce prodejem majetku pro pohledávku ve výši 65000 Kč,-.

V prvním odstavci popište o jakou se jedná exekuci. Tyto informace můžete opsat z exekučního příkazu.


Důkaz:
- kopie exekučního příkazu č.j. 0120EX2548/13-2

II.


Dne 13.6.2013 byl v bytě, který povinná užívá na základě nájemní smlouvy, a který je v mém vlastnictví, proveden soupis majetku. Do soupisu byla zahrnuta také mikrovlnná trouba Zanussi ZBL15582XA (položka č. 5) a horkovzdušná trouba Zanussi ZOK3515481XK (položka č. 8).

Tyto dvě věci jsou v mém vlastnictví, byly mnou zakoupeny v roce 2009, což dokládám účtenkami kopiemi záručních listů, kde je uvedeno mé jméno. Zároveň dokládám kopii nájemní smlouvy, kde jsou věci uvedeny jako součást vybavení bytu, což je doloženo fotografiemi. Nájemní smlouva byla sepsána před nařízením exekuce (dne 10. října 2013) a je stvrzena podpisy ověřenými notářem.

Vlastnictví věci mi může prokázat také má sousedka Marie Žižková, která mě pravidelně navštěvovala v bytě v době před uzavřením nájemní smlouvy, kdy jsem byl jediným uživatelem bytu.

Návrhem ze dne 20.6.2013 jsem žádal o vyškrtnutí věcí ze soupisu příslušného exekutora, kterým je ....................., Exekutorský úřad ...................... Návrhu však nebylo vyhověno.

Zároveň jsem žádal o vyjmutí věcí ze soupisu žalovaného, ten však mé žádosti nevyhověl.

Ve druhém odstavci, kdy byl pořízen soupis, o jaké se jedná věci a jaké důkazy můžete předložit. Důkazy můžete pouze navrhovat, pokud budete něco dokládat, tak je vhodné přiložit pouze kopie. Navrhnout také můžete výslech svědků, fotografie atd. Dále je vhodné popsat, že jste se pokusil žalovaného vyzvat k vyjmutí věcí z výkonu rozhodnutí. To bude sloužit jako tzv. předžalobní výzva, která je podmínkou pro možnost žádat náhradu nákladů řízení (soudní poplatek, případně náklady advokáta) po žalovaném.


Důkaz:
- kopie soupisu majetku ze dne 13.6.2013
- kopie nájemní smlouvy s fotografiemi vybavení bytu
- kopie účtenek záručních listů mikrovlnné a horkovzdušné trouby
- kopie návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu ze dne 20.6.2013
- výslech žalobce
- výslech povinné Terezy Novákové
- výslech sousedky Marie Žižkové
- kopie písemné žádosti o vyjmutí věcí ze soupisu zaslané dne 20.6. žalovanému

III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek


Z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, který je prováděn na základě exekučního příkazu č.j. 0120EX2548/13-2 se vylučuje mikrovlnná trouba Zanussi ZBL15582XA a horkovzdušná trouba Zanussi ZOK3515481XK, které byly sepsány dne 13.6. 2013, jakožto majetek povinné Terezey Novákové pod položkami č.5 a č.8.

Žalovaný nahradí žalobci náklady řízení.

V Hodoníně dne 30.9.2013

Miloslav Císař