Jak vymáhat dluhPůjčit peníze kamarádovi nebo příbuznému se může mnohdy vymstít více než půjčka zcela neznámému člověku. Mnozí z těch, kteří tak učinili, po čase zjistí, že se k nim jejich dosud dobrý známý nehlásí a k navrácení peněz se nemá. V následujícím textu se v základních bodech dozvíte, na co si při půjčování peněz dát pozor a jak postupovat, když dlužník peníze není ochoten vrátit. Součástí textu jsou také vzory pro případ, že se rozhodnete záležitost řešit u soudu.

Potřebujete-li podrobnější vysvětlení nebo další informace, můžete se obrátit například na některou z bezplatných občanských poraden.Musím mít písemné potvrzení o dluhu?

Ne nezbytně, bez něj ale budete půjčení peněz obtížně prokazovat. Sepsat si smlouvu je dobré i u blízkých lidí, u kterých jste si jisti, že Vám peníze vrátí. Dlužník bude mít lepší pocit, protože bude výslovně stanoveno, že se jedná pouze o půjčku a že Vám peníze navrátí. Vy zase budete mít jistotu, že i pokud by nastala nepředvídatelná událost, která by například zhoršila vaše vztahy, budete mít nárok na splacení půjčky.


Jak by měla smlouva o půjčce vypadat?

Podle nového občanského zákoníku se jedná o tzv. smlouvu o zápůjčce. Smlouva nemusí být komplikovaná. Podstatné je uvedení identifikačních údajů věřitele (toho, kdo peníze půjčuje) a dlužníka, tedy například jméno, adresa a rodné číslo nebo datum narození. Dále je nutné uvést částku, kterou půjčujete. Vhodné dále je ve smlouvě uvádět jakým způsobem, a do jakého data budou peníze vráceny. Můžete si sjednat například měsíční splátky nebo uvést jednorázové splacení dluhu.

Smlouva o půjčce (vzor)


Na co je dobré si při půjčování peněz dát pozor?

• Ujistěte se, že znáte dlužníkovy údaje - jeho rodné číslo, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu

• Zjistěte si základní informace o dlužníkově schopnosti Vám peníze vrátit: jaký má dlužník příjem, zda má stabilní zaměstnání, zda nemá další závazky, jaký má majetek

• Nepůjčujte pouze na dobré slovo ani blízkým osobám

• Ve smlouvě výslovně uveďte, do kdy má být půjčka splacena

• Pokud jsou sjednány splátky, uveďte jejich konkrétní termíny a výši

Jak je to se splatností v případě sjednaných splátek?

Pokud si sjednáváte zaplacení půjčky ve splátkách, je třeba mít na paměti, že jednotlivé splátky nabývají splatnosti postupně a nelze pak tedy vymáhat celý dluh před uplynutím splatnosti všech splátek. Je tedy vhodné si sjednat tzv. zesplatnění celého dluhu.


Můžu si sjednat úroky a smluvní pokutu?

Smluvní pokutu je možné si sjednat přímo ve smlouvě, měla by být přiměřená vzhledem k výši částky, kterou půjčujete. Od 1.1.2014 (od účinnosti Nového občanského zákoníku) má soud možnost smluvní pokutu snížit, jestliže bude dlužník namítat její nepřiměřenou výši. Účelem smluvní pokuty je pokrytí případné škody, která by mohla věřiteli vzniknout z důvodu neuhrazení závazku.

Úrok z prodlení je od 1.1.2014 možné sjednat přímo ve smlouvě a může být i vyšší než stanoví vláda. Pokud úrok z prodlení ve smlouvě stanoven není, pak má věřitel nárok na úrok z prodlení dle aktuálního nařízení vlády.


Kdy se dluh promlčuje?

Promlčecí doba je 3 roky. Po jejím uplynutí sice dluh jako takový nezaniká, ale pokud bude při vymáhání u soudu dlužník promlčení namítat, soud Vám nárok nepřizná. Pokud je však před uplynutím tříleté lhůty podán návrh k soudu (například návrh na vydání platebního rozkazu či jiný typ žaloby), pak se promlčecí lhůta prodlužuje na dalších 10 let.


Dlužník a věřitel si sjednali půjčku ve výši 20 000 Kč, přičemž měla být půjčka splácena měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč. Celý dluh by byl tak uhrazen až po uplynutí jednoho roku a osmi měsíců. Dlužník však od počátku tuto dohodu neplnil. Věřitel se tedy po půl roce rozhodl, že bude dluh vymáhat soudní cestou. U soudu však může zatím vymáhat pouze částku 6000 Kč za prvních šest splátek, jejichž splatnost už uplynula.

Jiné by to bylo v případě, že je sjednáno zesplatnění dluhu. Například může být ve smlouvě ujednáno, že nebude-li uhrazena některá splátka ve sjednaném termínu, stává se dluh k tomuto datu splatný v plné výši.


Jak postupovat, když se mnou dlužník nekomunikuje?

Rozhodující je, jaké údaje o dlužníkovi máte. Pokud znáte jeho kontaktní adresu, můžete se ho pokusit kontaktovat prostřednictvím doporučeného dopisu, který bude mít formu předžalobní výzvy. Ve výzvě dlužníka upozorníte, že pokud nebude dluh do stanoveného data uhrazen (min. 7 dní), obrátíte se na soud. Je možné, že tak dlužníka donutíte k tomu, aby začal dluh hradit dobrovolně.

Pokud dlužník závazek nebude schopen zaplatit ihned, můžete si v případě, že už hrozí promlčení, nechat podepsat alespoň uznání dluhu. Tím se dosavadní promlčecí lhůta staví a začíná běžet nová promlčecí lhůta, tentokrát desetiletá. Pozor však na sjednávání splátek, viz výše.

Předžalobní výzva (vzor)

Uznání dluhu (vzor)Jak je možné se bránit u soudu?

Pokud dlužník nereaguje ani na předžalobní výzvu, je Vaší jedinou možností obrátit se na soud. Dluh nemůžete rovnou předat exekutorovi, protože prozatím nemáte tzv. exekuční titul, kterým je rozsudek soudu.


Jaké jsou výhody a nevýhody soudního vymáhání?

Pokud víte, že dlužník peníze má, ale pouze Vám je nechce dát a zároveň máte jasné důkazy o existenci dluhu, pak je určitě na místě se na soud obrátit. Pokud však není jisté, že u soudu uspějete nebo pokud víte, že dlužník peníze skutečně nemá, má mnoho dalších dluhů atd., pak je na zvážení, zda má soudní vymáhání smysl. Je možné, že ani exekuční vymáhání by nebylo úspěšné.

Výhody soudního řešení

• Prodloužení promlčecí lhůty na deset let od podání návrhu k soudu (po dobu soudního řízení a po dobu exekuce se navíc promlčecí lhůta staví a o tuto dobu se prodlužuje)

• Vydaný rozsudek může dlužníka zastrašit a donutit k zaplacení

Nevýhody soudního řešení

• Nejistý výsledek

• Finanční a časová náročnost


Jaké je třeba doložit důkazy?

Před podáním žaloby je třeba zvážit, zda máte dostatek důkazů, abyste existenci závazku prokázali. Takovým důkazem je samozřejmě především písemné stvrzení (smlouva) o půjčce, případně uznání dluhu. Pokud Vám však podobný dokument chybí, bude dokazování značně obtížné a v některých případech takřka nemožné. Můžete samozřejmě soudu navrhovat například svědecké výpovědi, důkaz o převodu peněz z Vašeho účtu na účet dlužníka atd. Konečný verdikt však bude záviset na soudu a nelze ho předem předvídat.


Jaký návrh (žalobu je třeba k soudu podat)?

Typ návrhu je závislý na tom, zda máte listinný důkaz (například smlouvu nebo uznání dluhu), ze kterého závazek dlužníka jednoznačně vyplývá. Pokud ano, budete podávat návrh na vydání platebního rozkazu, vzor viz níže. Pokud ne (například budete dluh prokazovat prostřednictvím svědků), pak je třeba podat žalobu.

Přejít na vzor návrhu na vydání platebního rozkazu

Přejít na vzor žaloby


Co se bude dít po podání návrhu?

Pokud budete podávat návrh na vydání platebního rozkazu a soud shledá Vaše důkazy dostatečné, rovnou bude vydán platební rozkaz. Dlužníkovi taky bude doručena výzva, že má k Vašim rukám do určitého data dluh uhradit. Zároveň dlužník může do 15 dnů podat proti platebnímu rozkazu odpor. Pokud tak učiní nebo pokud platební rozkaz vůbec nepřevezme, soud nařídí jednání. To znamená, že mohou být oba účastníci vyzváni k tomu, aby se dostavili k soudu. V některých případech však soud pouze vyzve dlužníka, aby uvedl, zda s Vaším návrhem souhlasí. Pokud nedoloží včas potřebné důkazy a argumenty nebo nebude vůbec reagovat, soud vyhoví Vašemu návrhu. Podrobněji o platebním rozkaze viz zde.

Pokud budete podávat žalobu, soud by měl vždy nařídit jednání.


Jaký je soudní poplatek za podání návrhu k soudu?

Soudní poplatek je stanoven tak, že při částce do 20 000 Kč, je soudní poplatek 1000 Kč. Při částce nad 20 000 Kč, je poplatek 5% z vymáhané částky. V některých případech lze žádat o osvobození od soudních poplatků, více viz zde.


Co když dlužník neplní rozhodnutí soudu?

Pokud u soudu uspějete, soud vydá rozsudek (respektive platební rozkaz), kterým dlužníkovi přikáže Vám částku do určitého data zaplatit. Žádat zároveň můžete náhradu soudních výdajů (soudní poplatek, případně odměnu advokáta, cestovní náhrady atd.).

Jestliže však dlužník přesto nezaplatí, je nutné obrátit se na exekutora. To je možné ve chvíli, kdy rozsudek nabude právní moci (po uplynutí lhůty odvolání). S rozsudkem pak můžete jít na soud, kde Vám potvrdí, že je pravomocný (tzv. doložka právní moci). Následně můžete kontaktovat vybraného exekutora, který už za Vás zařídí vše potřebné. V některých případech exekutoři vyžadují zaplacení zálohy. Je proto dobré si nejprve ověřit, za jakých podmínek pro Vás bude exekutor peníze vymáhat.

Seznam soudních exekutorů najdete zde.Související články

Platební rozkaz

Osvobození od soudních poplatků


comments powered by Disqus