Jak postupovat při ukončování pracovního poměru ze zdravotních důvodůPotká-li Vás úraz nebo nemoc, jejíž důsledky Vám znemožňují dlouhodobě vykonávat svou dosavadní práci, dostanete se dříve nebo později do situace, kdy bude třeba ukončit pracovní poměru. Zaměstnanci však často tápou v tom, jaká jsou v tomto případě jejich práva. Ne vždy je také zaměstnavatel vstřícný vzájemné dohodě. V následujícím textu se tedy dozvíte odpovědi na základní otázky, seznámíte se s možnými postupy a součástí jsou také vzory dopisů, které je možné využít při písemné komunikaci se zaměstnavatelem.

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden.Kdy mi doktor ukončí pracovní neschopnost?

Lékař by měl ukončit pracovní neschopnost ve chvíli, kdy pacient pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci a jeho zdravotní stav je stabilizovaný.

Pozor! Okamžik ukončení pracovní neschopnosti nemusí souhlasit s ukončením pobíráním dávek nemocenského pojištění - nemocenského, viz dále.


Jak dlouho můžu pobírat nemocenskou?

Při dočasné pracovní neschopnosti nemá zaměstnanec první 3 dny nárok na nemocenskou. Od 4. dne do 14. dne pracovní neschopnosti má nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Od 15. dne pak začíná pobírá dávky nemocenského pojištění, které vyplácí česká správa sociálního zabezpečení.

Nemocenskou je možné pobírat maximálně do 380. dne dočasné pracovní neschopnosti (tedy ode dne, kdy zaměstnanec onemocněl). Do této doby se navíc započítávají i dny předchozí pracovní neschopnosti v období 380 dnů předcházející vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tyto dny se započítávají, i když zaměstnanec v této době nemocenské nepobíral.

Tip: Níže uvádíme příklad, jak je možné podpůrčí dobu spočítat. Nemusíte se tím však zabývat, protože česká správa sociální zabezpečení je povinna Vás nejpozději 3 měsíce před uplynutím podpůrčí doby na tuto skutečnost upozornit dopisem.

Příklad

Zaměstnanec onemocní 2.2.2014 a byl v dočasné pracovní neschopnosti do 28.2.2014. Jeho pracovní neschopnost tedy trvala 26 kalendářních dní. Zaměstnanec znovu onemocní dne 1.října 2014. Podpůrčí doba nemocenského pojištění tedy bude trvat od 15. října 2014. Protože zaměstnanec v předcházejících 380 dnech před vznikem dočasné pracovní neschopnosti (v říjnu) byl 26 dní v pracovní neschopnosti (v únoru), pak je třeba maximální podpůrčí dobu o tyto dny snížit. Podpůrčí dobu tedy bude trvat maximálně 354 dní (380-26) od 15. října 2014. Podpůrčí doba skončí 4. října 2015.


Kdy je možné podpůrčí dobu prodloužit?

V některých případech je možné požádat o prodloužení podpůrčí doby. Je to možné pouze v případě, že existuje předpoklad, že bude zaměstnanec nejpozději v době 350 dní od ukončení pobírání nemocenského (původního) znovu vykonávat stávající nebo jinou práci. Prodloužit pobírání nemocenského je pak možné o 3 měsíce, prodloužení je však možné opakovat. Maximálně je pak možné pobírat nemocenskou dalších 350 dní.

Pokud se domníváte, že by se Vás tato situace mohla týkat, poraďte se se svým lékařem, který bude muset vydat posudek.

Formulář žádosti najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, viz Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.


Kdy si můžu žádat o invalidní důchod?

Pokud Váš lékař usoudí, že zdravotní stav už se nebude měnit, pracovní neschopnost ukončí. Zároveň by Vám měl podat informace o tom, zda má význam žádat si o invalidní důchod.

Pozor! Pobírání invalidního důchodu automaticky neukončuje pracovní poměr. Je možné zároveň pracovat i pobírat invalidní důchod. Záleží tedy na tom, zda zdravotní hendikep znemožňuje dosavadní (nebo jinou) práci konat. Pokud práci konat nemůžete, pak je třeba pracovní poměr ukončit, viz dále.


Může zaměstnavatel ukončit můj pracovní poměr?

Ano. Výpověď ze zdravotních důvodů je možná. Tento důvod musí být ve výpovědi výslovně uveden (zaměstnanci se tak nebude snižovat podpora v nezaměstnanosti), blíže viz článek o evidenci na úřadě práce.


Co se bude dít v průběhu výpovědní doby?

Jestliže zaměstnanec není schopen dosavadní práci konat a zaměstnavatel mu nemůže přidělit jinou, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec tak (s vědomím zaměstnavatele) do zaměstnání nedochází a nemá nárok na náhradu mzdy.

Pro zaměstnance je proto obvykle výhodnější pracovní poměr okamžitě zrušit nebo se se zaměstnavatelem dohodnout, viz dále.


Může ukončit pracovní poměr zaměstnanec?

Ano, zaměstnanec může ukončit pracovní poměr kdykoliv, bez udání důvodů. V zásadě existují tři způsoby, jak může zaměstnanec ukončení pracovního poměru iniciovat.

Výpověď

Zaměstnanec může zaměstnavateli dát výpověď bez udání důvodů. Pokud však bude zaměstnanec žádat o podporu v nezaměstnanosti, je vhodné, aby zdravotní důvody byly ve výpovědi uvedeny. Aby se podpora nesnižovala, budete muset následně na úřadě práce předkládat lékařské potvrzení, že bylo nutné zaměstnání ze zdravotních důvodů ukončit.

Výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů (vzor)

Okamžité zrušení pracovního poměru

Druhou (obvykle výhodnější) variantou je okamžité zrušení pracovního poměru. Než tak zaměstnanec učiní, musí však zaměstnavatele vyzvat k přeložení na jinou vhodnou práci a předložit příslušný lékařský posudek. Pokud zaměstnavatel do 15 (kalendářích) dnů neumožní zaměstnanci výkon jiné vhodné práce, může zaměstnanec pracovní poměr zrušit. Žádat je vhodné písemně, níže přikládáme vzor. Okamžitě zrušit pracovní poměr je možné i v průběhu výpovědní doby (tedy pokud už podal výpověď zaměstnavatel či sám zaměstnanec.) Pracovní poměr tak končí ke dni, kdy zaměstnanec zrušení (písemně) oznámil zaměstnavateli. Takto je možné postupovat i v případě, že víte, že zaměstnavatel jiné vhodné místo pro vás nemá.
Pokud je pracovní poměr tímto způsobem zrušen, pak má zaměstnanec právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní doby (tedy nejméně 2 měsíce).
Pozor! Nejedná se o odstupné.

Vzor žádosti zaměstnavatele o přeložení na jinou práci

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru - zaměstnanec

Dohoda se zaměstnavatelem


V některých případech je nejlepší variantou uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru. Mějte však na paměti, že zaměstnavatel Vás v žádném případě nemůže k dohodě nutit. Předpokladem dohody je svobodná vůle obou zúčastněných stran. V dohodě může být sjednáno, kdy bude pracovní poměr ukončen, zda bude vyplaceno odstupné atd. Pokud budete následně žádat o podporu v nezaměstnanosti, je důležité uvést, že je pracovní poměr ukončován ze zdravotních důvodů.

Vzor dohody o ukončení pracovního poměru


Jak postupovat v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání?

Pokud byla vaše pracovní neschopnost způsobena pracovním úrazem nebo se jedná o nemoc z povolání, je postup odlišný. Jestliže je v takovém případě ukončen pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou, pak náleží odstupné. Jeho výše by měla být nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku.

Pozor! Odstupné náleží jen tehdy, nezprostí-li se zaměstnavatel zcela své odpovědnosti za škodu, která zaměstnanci vznikla. Jedná se zejména o případy, kdy zaměstnanec porušil určité pracovně právní či bezpečnostní předpisy, byl v době nehody pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek atd.

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání má také zaměstnanec právo na náhradu škody. Jedná se zejména o ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Náhradu je povinen poskytnout zaměstnavatel (který bývá za tímto účelem pojištěn).


comments powered by Disqus