Vzor: Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu

Stáhnout jako textový dokument


..................... soudní exekutor
Exekutorský úřad ...................
adresa

Povinná: Tereza Nováková, nar. 27.6.1976, bytem Hodonín, Moravská 38
Oprávněný: Home Credit a.s., Moravské náměstí 249 / 8, 602 00 Brno, IČ: 26978636

Hlavičku opište z exekučního příkazu.


Vlastník věcí: Miloslav Císař, nar. 5.12.1968, bytem Hodonín, Na Stráni 253/12 podává návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

I.


Proti povinnému je na základě exekučního příkazu ze dne 23.5.2013, č.j. 0120EX2548/13-2 prováděna exekuce, na základě elektronického platebního rozkazu, č.j. 16 C 246/2012-12, který vydal okresní soud v Hodoníně dne 12.5.2012. Exekuční příkaz byl vydán k provedení exekuce prodejem majetku.

V prvním odstavci popište o jakou se jedná exekuci, na základě čeho byla nařízena. Tyto informace můžete opsat z exekučního příkazu. Důležitá jsou zejména jednací čísla, které jsou také v exekučním příkaze uvedena. Pokud se Vám od povinného podaří získat exekuční příkaz, můžete přiložit jeho kopii.


Důkaz:
- kopie exekučního příkazu č.j. 0120EX2548/13-2

II.


Dne 13.6.2013 byl v bytě, který povinná užívá na základě nájemní smlouvy, a který je v mém vlastnictví, proveden soupis majetku. Do soupisu byla zahrnuta také mikrovlnná trouba Zanussi ZBL15582XA (položka č. 5) a horkovzdušná trouba Zanussi ZOK3515481XK (položka č. 8).

Tyto dvě věci jsou v mém vlastnictví, byly mnou zakoupeny v roce 2009, což dokládám účtenkami kopiemi záručních listů, kde je uvedeno mé jméno. Zároveň dokládám kopii nájemní smlouvy, kde jsou věci uvedeny jako součást vybavení bytu, což je doloženo fotografiemi. Nájemní smlouva byla sepsána před nařízením exekuce (dne 10. října 2013) a je stvrzena podpisy ověřenými notářem.

Věci tedy nejsou ve vlastnictví povinné.

Ve druhém odstavci je vhodné popsat, o jaké věci se jedná (odkázat se na číslo položky v soupise). Dále především popište důkazy, které dokládají, že věci patří Vám a nikoli povinnému. Pokud budete přikládat nějaké listinné důkazy, přikládejte pouze jejich kopie a originály dobře uschovejte. Může se jednat o účtenky, usnesení o dědictví, případně podepsaná prohlášení svědků, fotografie atd.


Důkaz:
- kopie soupisu majetku ze dne 13.6.2013
- kopie nájemní smlouvy s fotografiemi vybavení bytu
- kopie účtenek záručních listů mikrovlnné a horkovzdušné trouby

III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji vyškrtnutí zmiňovaných věcí ze soupisu majetku povinné.

V Hodoníně dne 20.6.2013

Miloslav Císař