JAK POSTUPOVAT: KDYŽ SE DÍTĚ NECHCE ODSTĚHOVAT

vystěhování dítěte - postup
Pro většinu rodičů je dnes běžné, že s nimi zůstává žít jejich dítě i po dosažení zletilosti. Pokud se podílí na péči o domácnost a přispívá i finančně, je obvykle vše v pořádku. V některých případech však potomek spoléhá na péči rodičů a zneužívá jejich podpory. Pokud navíc visí nad dítětem hrozba exekucí, může být nevyžádaná přítomnost syna či dcery v domácnosti s rodiči ne příliš vítanou záležitostí. V takových případech pak leckterý rodič zjistí, že donutit dítě k odchodu a osamocení se, není snadné a naráží na mnohé překážky. V následujícím textu přinášíme základní informace o postupu, který je možné zvolit pokud selže domluva. Text je strukturován do základních otázek a odpovědí, pro podrobnější informace si můžete každý textový blok kliknutím otevřít. Součástí jsou i vzory.

Budeme rádi, pokud svoje zkušenosti či připomínky k textu připojíte do diskuze pod článkem.

Dokdy trvá moje vyživovací povinnost k dítěti?


Do doby než je dítě schopno se samo živit.Co to znamená?

Zákon nestanoví přesnou věkovou hranici, kdy vyživovací povinnost končí. Právně je pouze stanoveno, že trvá do doby, než je dítě schopno se samo živit. To nicméně neznamená, že by vyživovací povinnost trvala například v případě, kdy dítě dostuduje a je dlouhodobě nezaměstnané, aniž by se snažilo zaměstnání získat.


Má dítě užívací právo k bytu?


Užívacím právem se rozumí zákonné oprávnění v bytě bydlet: například vlastnické právo, nájemní právo nebo právo vyplývající z věcného břemene.

Pokud je tedy dítě například spoluvlastníkem nemovitosti, ve které společně bydlíte nebo je uvedeno v nájemní smlouvě, pak má užívací právo k bytu či domu. V takovém případě je situace komplikovanější.

Jak dítě zbavit užívacího práva k bytu?Nájemní smlouva: K soudu je třeba podat návrh na zrušení práva společného nájmu bytu. Zákon umožňuje požádat soud, aby určil, kdo z nájemníků bude mít právo byt nadále užívat. Může tak učinit ten z nájemců, který nezavinil stav, který brání společnému užívání bytu.

Pokud se tedy například dospělé dítě nepodílí na placení nájemného, ani dalších nákladech domácnosti a dále kupříkladu ohrožuje rodiče exekucemi nebo neudržuje pořádek atd., může soud jeho nájemní právo zrušit.

Návrh na zrušení práva společného nájmu bytu (vzor)


Spoluvlastnictví: V takovém případě je nutné se dohodnout a například dítě vyplatit nebo se nechat vyplatit od něj. Případně je možné dát k soudu žalobu na vypořádání podílového spoluvlastnictví. Dokud však spoluvlastnictví bude trvat, bude trvat i užívací právo dítěte k bytu či domu.

Vzor žaloby na vypořádání podílového spoluvlastnictví


Mohu dítě sám vystěhovat, jestliže nemá užívací právo k bytu?


V takovém případě záleží zejména na tom, zda má dítě v bytě nahlášeno trvalé bydliště. Pokud ano, pak se může domáhat vpuštění do bytu například u policie. Dále může vzniknout problém s věcmi, které dítěti patří a nachází se v bytě.

Jestliže tedy dítě nereaguje na výzvy k dobrovolnému odstěhování, je třeba k soudu podat žalobu na vyklizení. Ještě před tím je však vhodné zaslat doporučeným dopisem dítěti tzv. předžalobní výzvu a uchovat její kopii a případně doklad o odeslání. Tato předžalobní výzva je podmínkou, aby bylo dítě v případě Vašeho úspěchu u soudu povinno zaplatit soudní náklady. Zároveň se v některých případech dítě možnosti jednání u soudu zalekne a byt opustí. Níže přikládáme vzor žaloby na vyklizení i předžalobní výzvy.

Žaloba na vyklizení bytu (vzor)

Předžalobní výzva k vyklizení bytu

Je třeba počítat s nutností uhradit soudní poplatek ve výši 5000 Kč. V případě, že se nacházíte v nepříznivé sociální situaci, je možné žádat o osvobození od placení poplatku. Pokud však máte například příjem ze zaměstnání, je pravděpodobné, že Vám soud nevyhoví. Pokud Vám však soud v rozsudku přizná náhradu nákladů řízení, můžete tuto částku zpětně vymáhat po svém dítěti.


Co se bude dít po podání žaloby k soudu?


Po podání žaloby bude probíhat soudní jednání, kdy soud bude posuzovat různé okolnosti situace. V případě, že se bude domnívat, že jsou splněny podmínky pro vystěhování, vydá rozsudek. Tento rozsudek bude doručen žalovanému potomkovi se lhůtou, ve které se může odvolat a lhůtou pro vystěhování. Pokud se neodvolá, a rozsudek tak nabude právní moci, pak je potomek povinen byt opustit.

Zároveň bude pravděpodobně povinen nahradit Vám náklady soudního řízení.


Co když tak neučiní?


Pokud se dítě odmítne vystěhovat, i přes právoplatný rozsudek, můžete se s rozsudkem obrátit na exekutora. Exekutora si můžete vybrat dle svého uvážení, podle doporučení známých atd. Je také dobré se nejprve u exekutora předběžně informovat na podmínky zahájení exekuce, nutnost placení zálohy atd.

Soudní exekutor pak potomka z bytu vystěhuje, to znamená, že odstraní jeho věci a zajistí, aby byt opustil.

Zároveň můžete také zahájit vymáhání nákladů soudního řízení.


Mohu dítěti zrušit trvalé bydliště?


Zrušení trvalého bydliště je možné za splnění dvou základních podmínek:

Dítě nemá užívací právo k bytu: viz. výše (vlastnické právo, nájemní právo, právo vyplývající z věcného břemene).

Dítě v domácnosti skutečně nežije.

Další informace


Bohužel není možné zrušit trvalé bydliště někomu, kdo má byt či dům právo užívat nebo ho užívá bez tohoto práva. Pokud tedy dosud běží soudní řízení nebo zatím vůbec nebylo zahájeno a potomek se odmítá dobrovolně odstěhovat, úřad odmítne jeho trvalé bydliště zrušit. K tomu je navíc třeba dodat, že samotným zrušením trvalého bydliště by rodič nic nezískal. Zrušením trvalého bydliště nedonutíte potomka k odstěhování, ani to není spolehlivá ochrana před exekucemi, protože exekutor zjišťuje, kde se dlužník skutečně zdržuje a především, kde má své věci.


Jak se chránit před exekucemi syna či dcery ve společné domácnosti?


Soudní řízení obvykle trvá několik měsíců a řada rodičů nemá ani prostředky na jeho zahájení nebo po tomto řešení vůbec nechtějí sáhnout. Pokud má však potomek na krku exekuce, ohrožuje tím částečně i ty, s nimiž sdílí domácnost.

Čím exekuce nemůže ohrozit ostatní v domácnostiExekutor nemůže zabavit nemovitost, ve které dítě žije, ale je zcela ve vlastnictví rodičů (nebo někoho jiného).

Exekutor nemůže obstavit účet rodičů, ke kterému potomek nemá dispoziční práva.


Čím exekuce může ohrozit ostatní v domácnostiExekutor může vstupovat do prostor, kde jsou věci dlužníka, i bez přítomnosti dalších osob

Exekutor může zabavit věc, která nepatří dlužníkovi, pokud se nachází na místě, kde jsou jeho ostatní věci a zároveň není na věci patrné, že dlužníkovi nepatří. Skutečný vlastník věci se pak musí jejího navrácení domáhat.


Informace o tom, jak se před exekucemi chránit, právech a povinnostech exekutora atd. najdete ve článku o exekuci majetku.