Vzor: Návrh na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

Stáhnout jako textový dokument


Okresnímu soudu
v Hodoníně

Návrh je podáván k místně příslušnému okresnímu soudu dle trvalého bydliště dětí.


Matka: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Otec: Marek Navrátil, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Uhelná 25


Věc: Návrh matky na úpravu výchovy a výživy nezl. Petra, nar. 28.3.1999 a nezl. Marie nar. 20.1.2001


Přílohy:
- kopie rodných listů nezl. Petra a Marie
- potvrzení od zaměstnavatele o průměrném výdělku matky

I.


Dne 28.3.1999 se narodil nezletilý syn Petr a v dne 20.1.2001 nezletilá Marie. Otcem dětí je Marek Navrátil, nar. 8.12.1974, jak dokládám rodnými listy dětí.

Pokud byly děti narozeny v manželství, uveďte také tuto skutečnost (datum a místo sňatku) a doložte kopii oddacího listu.


Důkaz:
- rodné listy nezl. Petra a Marie

II.


Do října roku 2012 jsme s otcem o děti pečovali společně a žili ve společné domácnosti. V listopadu roku 2012 však otec dětí opustil společnou domácnost a v současnosti se stýká pouze jednou za několik týdnů s dětmi, a to obvykle v místě svého nového bydliště. Okamžikem přestěhování přestal otec přispívat na potřeby dětí, pouze nepravidelně dětem pořizuje například nové oblečení a zajišťuje jejich stravu po dobu, kdy pobývají s ním. Můj aktuální příjem je pouze 12 000 Kč čistého měsíčně, takže mi nezbývá dost prostředků na zajištění veškerých našich potřeb. Pokud je mi známo, otec dětí pracuje stále ve stejném zaměstnání u firmy Zemelek, kde pobíral čistou měsíční mzdu ve výši 19 000 Kč. Ačkoli jsem otce dětí opakovaně vyzývala k přispívání na výživu dětí, dosud tak neučinil.

Důkaz:
- výslech rodičů
- potvrzení od zaměstnavatele o průměrném výdělku matky

Ve druhém odstavci popište, kdo a jak se na péči o děti momentálně podílí, jaký je Váš příjem a pokud máte tuto informaci, pak také jaký je příjem otce dětí.


III.


Protože s otcem dětí již delší dobu netvoříme společnou domácnost a nejsme schopni se na úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí dohodnout, navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:


Nezl. Petr nar. 28.3.1999 a nezl. Marie nar. 20.1.2001 se svěřují do péče matky Terezy Novákové. Otec Marek Navrátil je povinen přispívat každý měsíc částkou 2500 Kč na výživu každého z nich. Částka musí být předána v hotovosti k rukám matky nebo zasláním na účet do 15. dne v měsíci předem.

Je vhodné si v návrhu navrhnout konkrétní částku. Soud pak bude posuzovat jestli je přiměřená. Nezapomeňte si také ujednat, jak bude výživné placeno, můžete uvést i konkrétní číslo účtu. Důležité je, aby bylo jasné, kdy je která splátka výživného splatná, pro případ pozdějšího vymáhání. V tomto případě je například částka výživného za měsíc duben splatná do 15.května. Teoreticky tak matka už 16. května může začít vymáhání.


V Hodoníně dne 22.5.2013

Tereza Nováková

Návrh vlastnoručně podepište, nemusí být ověřený podpis. K soudu návrh podejte ve dvou vyhotoveních, jedna kopie zůstane na soudě, druhou Vám soud potvrdí a nechá.