Vzor: Návrh na určení výživného prarodičům

Stáhnout jako textový dokument


Okresnímu soudu
v Hodoníně

Návrh je podáván k místně příslušnému okresnímu soudu dle trvalého bydliště dětí.


Matka: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Otec: Marek Navrátil, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Uhelná 25


Věc: Návrh matky na stanovení vyživovací povinnosti prarodičům


Přílohy:
- kopie rozsudku okresního soudu v Hodoníně ze dne 29.10.2012
- potvrzení od zaměstnavatele matky o průměrném výdělku
- kopie výzvy prarodičům Karle Navrátilové a Jiřímu Navrátilo k plnění vyživovací povinnosti k nezl. Petrovi a Marie

I.


Dne 28.3.1999 se narodil nezletilý syn Petr a v dne 20.1.2001 nezletilá Marie. Otcem dětí je Marek Navrátil, nar. 8.12.1974, jak dokládám rodnými listy dětí. Do října roku 2011jsme s otcem o děti pečovali společně a žili ve společné domácnosti. V listopadu roku 2011 však otec dětí opustil společnou domácnost. Rozsudkem okresního soudu v Hodoníně ze dne 29.10.2012 č.j. 20 P 28/2012-12 bylo rozhodnuto o svěření nezletilých dětí do péče matky. Tímto rozsudkem bylo zároveň otci nezletilých dětí Marku Navrátilovi stanoveno výživné ve výši 1500 Kč měsíčně na každé z nezletilých dětí. Otec výživné od počátku neplatil pravidelně a v plné výši. Ode dne 15.5.2013 je otec ve výkonu nepodmíněného trestu ve věznici Praha-Ruzyně. Zde momentálně nemá možnost výdělku, takže přestal zcela přispívat na výživu svých dětí. Jsem tak odkázána pouze na svůj příjem, který v současnosti činí 11 000 Kč čistého.

Popište, kdy byly děti narozeny, zda se narodily v manželství. Dále zmiňte dosavadní rozsudky o výživném, jestliže už nějaké byly vydány. Popište svou finanční situaci a dále rozeberte důvod, proč otec není schopen (tedy nikoliv ochoten!) platit. Musí se jednat o objektivní důvod. Mohlo by se jednat i například o zdravotní problém, který by vyžadoval delší pobyt ve zdravotnickém zařízení apod.


Důkaz:
- rodné listy nezl. Petra a nezl. Marie
- rozsudek okresního soudu v Hodoníně ze dne 29.10.2010
- potvrzení od zaměstnavatele matky o průměrném výdělku
- zpráva z věznice Praha-Ruzyně
- výslech rodičů

II.


S výchovou a výživou dětí mi momentálně pomáhají moji rodiče, s nimiž žiji ve společné domácnosti. Jejich příjem je však tvořen pouze starobním důchodem, a to ve výši 10 000 Kč a 9500 Kč měsíčně. Rodiče otce dětí ještě pracují, matka je zaměstnána jako úřednice na městském úřadě a podle mých informací pobírá čistou mzdu zhruba ve výši 16 000 Kč. Otec Marka Navrátila pak pracuje jako stavbyvedoucí, o výši jeho příjmu však nemám informace. Oba prarodiče z otcovy strany se se svými vnuky nestýkají, ani se jinak nepodílí na jejich výchově a výživě. Zároveň jsem oba písemně vyzývala k plnění vyživovací povinnosti, na moje výzvy však nereagují.

Důkaz:
- výslech prarodičů
- zpráva o výdělku od zaměstnavatele babičky Karly Navrátilové
- zpráva o výdělku od zaměstnavatele dědečka Jiřího Navrátila

Dále popište, jakým způsobem se prarodiče podílí na výchově a výživě. Pokud například Vaši rodiče nežijí, můžete doložit úmrtní listy. Pokud máte představu o příjmu prarodičů z otcovy strany, můžete je také uvést.


III.


Na základě výše uvedených informací navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:


Babička nezletilých ze strany matky Jiřina Nováková je povinna přispívat na výživu dětí částkou ve výši 500 Kč, a to vždy do 15. dne v měsíci v hotovosti k rukám matky.

Dědeček nezletilých ze strany matky Petr Novák je povinen přispívat na výživu dětí částkou ve výši 500 Kč, a to vždy do 15. dne v měsíci v hotovosti k rukám matky.

Babička nezletilých ze strany otce Karla Navrátilová je povinna přispívat na výživu dětí částkou ve výši, kterou stanoví soud, a to vždy do 15. dne v měsíci v hotovosti k rukám matky nebo zasláním na účet.

Dědeček nezletilých ze strany otce Jiří Navrátil je povinen přispívat na výživu dětí částkou ve výši, kterou stanoví soud, a to vždy do 15. dne v měsíci v hotovosti k rukám matky nebo zasláním na účet.

Pokud žijí prarodiče z Vaší i ze strany druhého rodiče, bude soud rozhodovat o výživném všech prarodičů. Proto je vhodné už v rozsudku určitou částku navrhnout v ýživné i prarodičům z Vaší strany. Pokud nemáte představu o výši příjmu prarodičů ze strany druhého rodiče, pak můžete uvést, že výši ponecháte na rozhodnutí soudu.


V Hodoníně dne 21.9.2013

Tereza Nováková

Návrh vlastnoručně podepište, nemusí být ověřený podpis. K soudu návrh podejte ve dvou vyhotoveních, jedna kopie zůstane na soudě, druhou Vám soud potvrdí a nechá.