Jak postupovat při neplacení výživného

Převážná část rodičů při rozpadu vztahu řeší výchovu dětí svěřením do péče jednoho z partnerů, zatímco druhému rodiči je stanoveno výživné. V České republice je praxe obvykle taková, že je dítě svěřeno do péče matce, zatímco otec je povinen přispívat na výchovu a výživu dítěte stanovenou částkou. Mnoho matek (ačkoli do obdobné situace se v některých případech dostávají i otcové) však brzy zjistí, že partner dohodnutou částku neplatí vůbec nebo ji platí nepravidelně a ne v plné výši. Následující článek přináší základní informace o možném postupu při vymáhání výživného po jednom z rodičů dítěte.

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden.Musí být výživné stanoveno soudem?

Nemusí. V některých případech jsou rodiče schopni se na výživném dohodnout sami a nepotřebují schválení dohody soudem.

Kdy je lepší mít výživné soudem určeno?

Jednoduchá odpověď by byla: vždy. Je možné, že prozatím jsou Vaše vztahy dobré a věříte, že nenastane problém. Pokud by však problém nastal, soudní stanovení výživného značně urychlí proces jeho vymáhání.

Pokud dochází k rozvodu: úprava poměrů nezletilých dětí je podmínkou, aby soud manželství rozvedl. Blíže viz článek o rozvodu.

Pokud se partneři neshodli na výši výživného: v takovém případě může přiměřenou výši stanovit soud.


Jak lze soud žádat o stanovení výživného?

  1. Zároveň probíhá nebo bude probíhat rozvod: postup viz článek o rozvodu.


  2. Rozvod prozatím probíhat nebude nebo se jedná o nesezdané partnerství:
K soudu je třeba podat Návrh na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem. Tento návrh je podáván k okresnímu soudu dle trvalého pobytu nezletilých dětí. Níže najdete vzor tohoto návrhu s komentářem. Příslušný soud a adresu si můžete dohledat zde. V návrhu si rodič sám navrhne částku, která mu bude připadat přiměřená. Případně může uvést, že výši ponechá na posouzení soudu.

Návrh je osvobozen od soudních poplatků.

Vzor návrhu na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

Soud na základě Vašeho návrhu zahájí řízení, ve kterém vyslechne oba rodiče a posoudí komplexně situaci.Jaká je přiměřená výše výživného?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Při stanovení výživného se nevychází pouze z příjmů obou rodičů, ale také jejich podílu na péči o děti a dále může soud přihlédnout i k mnoha jiným okolnostem (zda se rodič snaží si příjem zvýšit atd.). Soudy mohou při stanovení výživného přihlédnout k tabulce výživného, která pochází od ministerstva spravedlnost.

Jedná se ale opravdu o čistě orientační hodnoty, na které se u soudu nelze odvolávat!

Procentuální podíl z čistého příjmu podle věku dítěte

0 – 5 let: 11 – 15 %
6 – 9 let: 13 – 17 %
10 – 14 let: 15 – 19 %
15 – 17 let: 16 – 22 %
18 a více let: 19 – 25 %Co když otec (matka) dítěte neplatí výživné, i když bylo určeno soudem?

Pokud máte v ruce pravomocné rozhodnutí o výživném, pak můžete začít výživné vymáhat prostřednictvím exekutora. V některých případech je také možné podat trestní oznámení.

Co je pravomocný rozsudek?

Jedná se o soudní rozhodnutí (rozsudek), který nabyl právní moci. Po skončení soudního řízení soud doručí rozsudek účastníkům řízení (oběma rodičům). Pokud se ve stanovené lhůtě žádný z nich neodvolá, rozsudek po uplynutí této lhůty nabývá právní moci. Poté je třeba k soudu jít a nechat si na rozsudek vyznačit tzv. doložku právní moci (potvrzení, že je rozsudek pravomocný).Kdy mohu podat trestní oznámení?

Trestní zákoník stanoví jako trestný čin neplacení výživného po dobu čtyř měsíců.

Je ovšem sporné, jak postupovat v případě, kdy otec platí jen část výživného. V takovém případě závisí na posouzení policie, zda už se bude jednat o trestný čin či nikoli.

Příklad

Pokud by tedy například otec dítěte dva měsíce nezaplatil a následně dva měsíce poslal 100 Kč, pak se dá předpokládat, že by se o trestný čin jednalo.

Jestliže by však v jiném případě otec čtyři měsíce posílal 1200 Kč, místo stanovených 1500 Kč, pak by pravděpodobně policie trestní oznámení zamítla.


Jak trestní oznámení podat?

Nejjednodušší je, dostavit se na místní oddělení policie ČR podle trvalého pobytu dítěte. Trestní oznámení lze podat i písemně, ale policie by Vás stejně vyzvala k výslechu.

Co je vhodné s sebou donést: občanský průkaz, rodný list dítěte, soudní rozhodnutí (například ohledně rozvodu, svěření do péče, poslední rozsudek ohledně výživného) a dále pokud možno doklady o placení výživného (např. výpis z účtu, ze kterého bude zřejmé, že otec zpočátku platil a následně platit přestal). Policista s Vámi trestní oznámení na základě donesených dokladů sepíše a zbytek už bude v rukách policie.

Tip: Před podáním trestního oznámení někdy stačí druhému rodiči tímto postupem pohrozit. Je vhodné například zaslat doporučeným dopisem upozornění na tento svůj záměr, pokud výživné nezačne platit. Níže přikládáme vzor takového dopisu.

Vzor dopisu rodiči dítěte o oznámení úmyslu podat trestní oznámení pro neplacení výživného


Co otci hrozí?

Otci hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let (pokud už stejný trestný čin spáchal v minulosti nebo když se jedná o zvláště závažný případ, kdy neplacení výživného dítě ohrožuje). Je proto třeba dobře zvážit, zda podáním trestního oznámení získáte něco jiného než zadostiučinění. Pokud bude rodič dítěte ve vězení, pravděpodobnost vymožení výživného se značně snižuje Otec však ještě kdykoliv před vydáním rozsudku může projevit tzv. účinnou lítost a výživné zaplatit. Pak se trestu vyhne.

Jak probíhá vymáhání prostřednictvím exekutora?

Máte-li pravomocný rozsudek o stanovení výživného a otec přesto neplatí, můžete vymáháním pověřit exekutora. Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení, doporučení od známých nebo diskuzí na internetu. Seznam exekutorů podle místa bydliště najdete na stránkách exekutorské komory.

Pro zahájení vymáhání není třeba nic sepisovat, stačí rovnou za exekutorem dojít, například po předchozí telefonické domluvě. Exekutor už s Vámi vše potřebné sepíše. Za účelem vymáhání výživného se neplatí žádná záloha či poplatek za vymáhání. Po zahájení exekuce už vše potřebné zajistí exekutor. Pokud rodič pracuje, mohou mu být prováděny srážky ze mzdy, dále mu může být zablokován účet a jestliže tyto dva způsoby nepostačují, pak také může dojít k prodeji movitého a nemovitého majetku.

Kdy se výživné promlčuje?

Výživné se nepromlčuje jako celek, ale postupně se promlčují jeho jednotlivé částky. Výživné se někdy vyplatí vymáhat, i když víte, že momentálně exekutor po bývalém partnerovi nic nevymůže. Je možné, že se po delší době dozvíte, že partner získal nějaký majetek nebo příjem a vymáhání můžete obnovit.
Doba promlčení závisí na tom, jak bylo výživné stanoveno:

  1. Výživné si mezi sebou partneři ujednali pouze například písemnou dohodou, bez stanovení soudem: jednotlivé splátky se promlčí po třech letech.

  2. Výživné bylo stanoveno soudem: jednotlivé splátky se promlčí po deseti letech.

  3. Výživné bylo/je vymáháno exekutorem: po dobu vymáhání promlčecí lhůta neběží.


Příklad
Soud stanovil otci výživné v lednu roku 2010 ve výši 2000 Kč měsíčně. Otec výživné naposledy zaplatil v dubnu roku 2010. Matka zahájila v lednu 2011 vymáhání dlužného výživného prostřednictvím exekutora za období květen 2010. Vymáhání výživného probíhalo do konce roku 2013, exekutor však od otce nic nevymohl. Promlčecí lhůta výživného se tedy prodlužuje z deseti na třináct let. Takže například dlužné výživné za květen roku 2010 se promlčí až v květnu roku 2023.


Můžu získat nějaké sociální dávky po dobu, kdy otec neplatí výživné?

V současnosti neexistuje žádná dávka od státu, která by příjem z výživného nahrazovala (uvažuje se o takzvaném zalohovém výživném, dosud však nebylo schváleno). Můžete proto pouze žádat o dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Bližší informace získáte na úřadě práce dle trvalého bydliště. Bylo by vhodné například doložit potvrzení od exekutora, že bylo zahájeno vymáhání, ale zatím nic vymoženo nebylo.

Co mám dělat, když se mi zdá výživné příliš nízké?

V takovém případě můžete soud žádat o zvýšení výživného. Opět závisí především na posouzení soudu, zda Vašemu návrhu vyhoví či nikoli. Níže přikládáme vzor návrhu na zvýšení výživného.

Návrh na zvýšení výživného (vzor)


Můžu žádat výživné po prarodičích (rodičích otce či matky dítěte)?

V některých případech, jeden z rodičů nemůže plnit svou vyživovací povinnost (například protože je nemajetný a bez příjmu, byl odsouzen k odnětí svobody atd.), je možné žalovat o výživné prarodiče. Je však třeba říci, že toto výživné nepřiznává soud příliš často. Musí existovat objektivní důvod, proč otec výživné nemůže platit. Nelze tedy toto výživné určit, pokud se jen jeden z rodičů snaží své povinnosti vyhnout. Dále je třeba mít na paměti, že se nejedná pouze o rodiče partnera, ale také o rodiče toho z bývalých partnerů, který svou vyživovací povinnost plní. Mohlo by se tak stát, že soud rozhodne o výživovací povinnosti Vašich rodičů a nikoli rodičů bývalého partnera. Po prarodičích dítěte však nelze vymáhat dlužné výživné.

Před podáním návrhu by bylo vhodné rodiče otce dítěte písemně k plnění vyživovací povinnosti vyzvat. Níže přikládáme vzor dopisu a vzor návrhu pro soud.

Žádost prarodičů o plnění vyživovací povinnosti (vzor dopisu)

Vzor návrhu na stanovení výživného prarodičůmSouvisející články


Jak zrušit výživné zletilému dítěti

Jak postupovat při určení otcovství

Rozvod a rozdělení společného majetku


comments powered by Disqus