Vzor: Návrh na zvýšení výživného

Stáhnout jako textový dokument


Okresnímu soudu
v Hodoníně

Návrh je podáván k místně příslušnému okresnímu soudu dle trvalého bydliště dětí.


Matka: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Otec: Marek Navrátil, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Uhelná 25


Věc: Návrh matky na zvýšení výživného nezl. Petra, nar. 28.3.2005 a nezl. Marie, nar. 20.1.2012


Přílohy:
- kopie rozsudku okresního soudu v Hodoníně ze dne 29.10.2010
- potvrzení od zaměstnavatele matky o průměrném výdělku
- kopie potvrzení o platbách za zájmové kroužky dětí, nákup školních potřeb a oblečení za období srpen-říjen 2013

I.


Rozsudkem okresního soudu v Hodoníně ze dne 29.10.2010 č.j. 20 P 28/2010-12 bylo rozhodnuto o svěření do péče matky nezl. Petra, nar. 28.3.2005 a nezl. Marie nar. 20.1.2007. Tímto rozsudkem bylo zároveň otci nezletilých dětí Marku Navrátilovi stanoveno výživné ve výši 1500 Kč měsíčně na každé z nezletilých dětí.

V prvním odstavci se odkažte na rozsudek o výživném, který byl soudem vydán. Pokud už bylo výživné jednou zvyšováno, uvádějte poslední vydaný rozsudek k této věci. Doložte kopii rozsudku.


Důkaz:
- rozsudek okresního soudu v Hodoníně ze dne 29.10.2010

II.


Rozsudek byl vydán před třemi lety, tedy v době, kdy se obě děti nacházely v předškolním věku a jejich potřeby nebyly velké. Nyní však syn Petr navštěvuje třetí třídu základní školy a školní docházku zahájila také dcera Marie. Zvýšily se tedy výdaje nejen na stravu, ale také na školní potřeby dětí a dále jejich mimoškolní činnosti. Bohužel nejsem schopná dětem zajistit odpovídající vyžití v zájmových kroužcích, protože můj příjem činí pouze 12 000 Kč čistého měsíčně, jak dokládám potvrzením od zaměstnavatele. Pokud je mi známo, tak příjem otce dětí je nyní vyšší než v době vydání rozsudku, protože změnil pracovní pozici.

Důkaz:
- výslech rodičů
- potvrzení od zaměstnavatele matky o průměrném výdělku
- potvrzení o platbách za zájmové kroužky dětí, nákup školních potřeb a oblečení za období srpen-říjen 2013

Popište jakým způsobem se zvýšily výdaje nebo proč je dosavadní výživné nedostatečné. Je dobré, pokud si například schováváte doklady o zaplacený kroužcích, potřebách do školy atd. Uveďte údaje o svém příjmu.


III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:


Výživné stanovené otci Marku Navrátilovi na nezl. Petra a Marii rozsudkem okresního soudu v Hodoníně ze dne 29.10.2010 č.j. 20 P 28/2010-12 ve výši 1500 Kč měsíčně na každé z nezletilých dětí se počínaje dnem 1.12.2013 zvyšuje na částku 2000 Kč měsíčně na každá z nezletilých dětí.

Výživné je splatné vždy do 15. dne předcházejícího měsíce v hotovosti k rukám matky nebo na účet.

V Hodoníně dne 21.9.2013

Tereza Nováková

Návrh vlastnoručně podepište, nemusí být ověřený podpis. K soudu návrh podejte ve dvou vyhotoveních, jedna kopie zůstane na soudě, druhou Vám soud potvrdí a nechá.