Vzor: Dohoda rodičů o úpravě poměru nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
Dohodu je třeba doručit spolu s návrhem na schválení této dohody - viz níže. Dohoda může být podána samostatně nebo společně s návrhem na rozvod a případně smlouvou o vypořádání společného jmění. Pokud je návrh podáván společně s návrhem na rozvod, pak o schválení dohody rozhoduje okresní soud příslušný dle posledního společného bydliště manželů (nemusí souhlasit s trvalým pobytem). Pokud by byla podávána samostatně, pak je soud určen trvalým pobytem dětí. Dohodu i návrh vlastnoručně podepište, není třeba podpisy úředně ověřovat. K soudu dodejte ve dvou vyhotoveních. Návrh na schválení dohody je osvobozen od soudních poplatků.
Stáhnout jako textový dokumentMatka: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Otec: Marek Novák, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Moravská 38

I.


Návrhem na rozvod manželství ze dne 30.7.2013, který bude matkou podán u Okresního soudu v Hodoníně, manželé žádají rozvod manželství, které bylo uzavřeno dne 15.8.1998 před městským úřadem ve Zlíně. Z tohoto manželství se narodil nezl. Petr dne 28.3.1999 a nezl. Marie dne 20.1.2001.

II.


Rodiče se dohodli na úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu takto:

Nezletilý Petr Novák, narozený dne 28.3.1999 a nezletilá Marie Nováková, narozená dne 20.1.2001 budou svěřeni do péče matky. Otec je oprávněn stýkat se s oběma dětmi každý lichý kalendářní týden od pátku 14.00 hod do neděle 16.00 hod. Kromě toho je otec oprávněn ke styku s dětmi každý sudý rok od 25. prosince od 14.00 do 27. prosince 18.00 hodin a každý lichý rok od 24.12. od 10.00 do 25.12. 10. hodin a 31.12. od 10.00 do 1. ledna 14.00 hodin. Dále je otec oprávněn stýkat se s dětmi každý sudý rok na velikonoční pondělí dle předchozí dohody a tři kalendářní týdny v období července a srpna na základě předchozí domluvy s matkou vždy do konce května příslušného roku. Nezletilé děti budou přebírány v bydlišti matky nebo u školy, a to vždy na základě předchozí domluvy s matkou a předávány vždy v bydlišti matky.

III.


Otec se na základě této dohody dále zavazuje přispívat na výživu nezletilého syna Petra částkou ve výši 4000,- Kč měsíčně a na výživu nezletilé dcery Marie částkou 3500,- Kč měsíčně. Částka bude předána matce vždy nejpozději 15. den v měsíci předem, a to buď v hotovosti při přebírání dítěte či převodem na bankovní účet.

V Brně dne 30.7.2013

Podpisy rodičů :
Návrh na zahájení řízení na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Okresnímu soudu
v Hodoníně

Navrhovatelé:
Matka: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Otec: Marek Novák, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Moravská 38

I.


Návrhem na rozvod manželství ze dne 30.7.2013, který bude matkou podán u Okresního soudu v Hodoníně, manželé žádají rozvod manželství, které bylo uzavřeno dne 15.8.1998 před městským úřadem ve Zlíně. Protože se z manželství narodily dvě děti, toho času nezletilé, uzavřeli navrhovatelé dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství.

Důkaz: Dohoda rodičů ze dne 30.7.2013

II.


Protože k návrhu na rozvod manželství dle § 24a zákona o rodině je třeba doložit pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, navrhovatelé žádají vydání tohoto rozhodnutí:

Soud schvaluje Dohodu rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství uzavřenou dne 30.7.2013 mezi Terezou Novákovou, nar. 27.6.1976, bytem Hodonín, Moravská 38 a Markem Novákem, nar. 8.12 1974, bytem tamtéž. V Brně dne 30.7.2013

Podpisy rodičů