Vzor: Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu
Tato smlouvy se týká veškerého společného jmění (tedy jmění nabytého za trvání manželství), tedy věci movité (např. vybavení bytu, automobil atd.), nemovitosti (byt, dům, chata, pozemek atd.) a dále závazky (např. půjčky).

Dále smlouva upravuje společné bydlení - kdo bude obývat byt/dům, který byl posledním společným bydlištěm.

Do smlouvy je dále možné přidat dohodu o výživném pro jednoho z manželů, pokud se tak účastníci dohody rozhodnou.

Pokud se některá část manželů netýká, tento odstavec bude vynechán (například pokud nemají společnou nemovitost či si nechtějí rozdělovat movitý majetek, nebo neměli společné bydlení).

Jestliže smlouvy hovoří o vypořádání vlastnictví k nemovitostem, je třeba po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství učinit vklad vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí, a to na základě této smlouvy.

Na smlouva musí být úředně ověřené podpisy! To je možné učinit buď na poště nebo u notáře.Stáhnout jako textový dokumentManželé:

Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Marek Novák, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Moravská 38

uzavírají smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu:

I.


Movité věci, které patří do společného jmění manželů uzavírající tuto smlouvu, budou mezi účastníky dohody po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu jejich manželství rozděleny následně:

Do výlučného vlastnictví Terezy Novákové připadá:
– sedací souprava BÖHM
– televizor Sony
– lednička Whirlpool
– ...

Do výlučného vlastnictví Marka Nováka připadá:
– automobil Škoda-Octavia
– ...

II.


Další případný movitý majetek, který bude patřit do společného jmění manželů v době nabytí právní moci rozvodu se stane výlučným vlastnictvím toho účastníka této dohody, který bude mít věc ve svém držení.

III.


Do společného jmění účastníků této dohody dále patří nemovitost: bytová jednotka č. 38/7 o velikosti 3+kk v bytovém domě č.p. 38, ulice Moravská, Hodonín, zapsáno na listu vlastnictví č. 2568 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Tato bytová jednotka se stává výlučným vlastnictvím Terezy Novákové.

IV.


Tereza Nováková se zavazuje na vyrovnání podílů uhradit Markovi Novákovi do 15. září 2013 částku 250.000,- Kč na účet u České spořitelny, č. 58-2548346978/0800.

V.


Účastníci této smlouvy převzali za trvání manželství následující závazky: - půjčka u České spořitelny z roku 2007, ve výši 300 000,- Kč, ke dni uzavření této smlouvy zbývá doplatit 120 000 Kč,-. Tuto půjčku se zavazuje nadále plnit Tereza Nováková. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si nejsou vědomi jakýchkoliv dalších závazků. Pokud by do nabytí právní moci rozvodu vznikl další závazek, který není součástí tento smlouvy, uhradí ho ten z účastníků dohody, který závazek podepsal nebo kterému vznikl.

VI.


Účastníci se dále dohodli na vypořádání práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu, a to následovně:

Tereza Nováková bude nadále užívat dosavadní společné bydlení účastníků v bytové jednotce č. 38/7 v bytovém domě č.p. 38, ulice Moravská, Hodonín, který bude po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství a vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí jejím výlučným vlastnictvím. Marek Novák se zavazuje dobrovolně vyklidit byt do nabytí právní moci rozvodu a ohlásí změnu trvalého pobytu na adresu Zdráhalova 258, Hodonín, kde již nyní fakticky pobývá.

VII.


Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství jejich účastníků.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že touto smlouvu jsou zcela vyrovnání a nemají vůči sobě další nároky z titulu společného jmění manželů. Dále účastníci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dohody, podepisují dobrovolně a s jejím zněním souhlasí. Tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Hodoníně dne 30.7.2013

............................ověřené podpisy obou účastníků dohody