Vzor: Žaloba o náhradu mzdy z důvodu neplatného ukončení pracovního poměru
Žalobu je třeba podat k okresnímu soudu dle místa sídla zaměstnavatele (nemusí být totožné s místem výkonu práce).

Je spojena s nutností zaplatit soudní poplatek v následující výši:
- vymáhaná částka je nižší než 20 000 Kč = 1000 Kč
- vymáhaná částka je vyšší než 20 000 Kč = 5% z vymáhané částky.

Můžete uvést, že žádáte o osvobození od soudních poplatků, viz článek o osvobození od soudních poplatků.

Důkazy (zejména pracovní smlouva, skončení pracovního poměru, výplatnice atd.) přikládejte v kopiích, originální dokumenty si soudce může vyžádat při následném soudním jednání.


Stáhnout jako textový dokument
Okresnímu soudu
v Pardubicích

Na Třísle 118
530 95 Pardubice

Žalobce: Helena Ptáčková, nar. 5.2.1974, bytem Hrázná 25, 530 95 Pardubice
Žalovaný: Slena, s.r.o., IČ: 1541544, se sídlem Krátká 28, 530 12 Pardubice

Věc: Žaloba o zaplacení odstupného

Přílohy:
- kopie pracovní smlouvy ze dne 1.2.2010
- kopie výpovědi z pracovního poměru
- kopie oznámení zaměstnavateli ze dne 9.6.2012
- doklad o průměrném měsíčním výdělku

I.


Ve firmě Slena jsem byla na základě pracovní smlouvy ze dne 1.2.2010 zaměstnána jako účetní. Dne 8.6.2012 mi byla doručena výpověď pro soustavné porušování pracovních povinností. Dle § 52 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce je možné z tohoto důvodu dát zaměstnanci výpověď, jen pokud byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Protože mi žádné upozornění nebylo doručeno, domnívám se, že ukončení pracovního poměru je neplatné.

V prvním odstavci popište odkdy trval pracovní poměr, kdy byl ukončen a proč se domníváte, že je ukončení neplatné.


Důkaz:
- pracovní smlouva ze dne 1.2.2010
- výpověď z pracovního poměru

II.


Zaměstnavateli jsem proto dne 9.6.2012 písemně oznámila, že trvám na dalším zaměstnávání. Zaměstnavatel mi však odmítl přidělovat práci a nevyplácel mi ani náhradu mzdy. Požaduji proto zaplacení náhrady mzdy za období od 9.6.2012 do 31. září 2012. Můj průměrný měsíční výdělek činil 12 000 Kč čistého měsíčně. Za měsíc červen mi byla vyplacena pouze částka 3500 Kč. Celkově tedy požaduji zaplatit náhradu mzdy ve výši 44 500 Kč.

Ve druhém odstavci uveďte, že jste zaměstnavateli písemně oznámili, že trváte na dalším zaměstnávání, doložte kopii dopisu. Dále pokud možno doložte svůj průměrný měsíční výdělek. Pokud se Vám toto potvrzení nepodaří získat (například od účetní firmy), pak uveďte pouze výši mzdy dle pracovní smlouvy.


Důkaz:
- kopie oznámení zaměstnavateli ze dne 9.6.2012
- doklad o průměrném měsíčním výdělku

III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek


Žalovaná firma Slena, s.r.o. je povinna do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku vyplatit žalobkyni částku 44 500 Kč a dále nahradit náklady řízení.

V Pardubicích dne 12. října 2012

Helena Ptáčková