Žaloba o vrácení peněz
Žalobu využijete zejména v případech, kdy neexistuje dostatečné množství (listinných) důkazů, na základě kterých by mohl soud vydat platební rozkaz. Přesto je však třeba určité důkazy navrhnout, například výslech svědků. Navrhovaní svědci by ve Vašem vlastním zájmu měli o této skutečnosti vědět, pokuste se s nimi předem domluvit.

Žaloba je podávána k okresnímu soudu (městskému soudu v případě Brna) dle trvalého bydliště žalovaného. Na soud žalobu doručte (osobě nebo poštou) ve dvou vyhotoveních. Listinné důkazy přikládejte v kopiích.

Uvědomte si, že pokud nemáte jednoznačné důkazy, může být jednání komplikované a jeho výsledek nemusí být ve Váš prospěch.Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Pardubicích

Žalobce: Martin Říčný, bytem Skalská 26, 53301 Pardubice
Žalovaný: Petr Nový, bytem Horní 284/29, 53301 Pardubice

o 36 000 Kč s příslušenstvím

I.


Žalovanému jsem dne 30.11.2013 půjčil částku 35 000 Kč. O tomto závazku mezi mnou a žalovaným nebyla sepsána žádná smlouva, avšak dohodě o půjčce byli přítomni dva svědci, kteří mohou tuto skutečnost prokázat. Zároveň přikládám výpis z účtu, ze kterého je zřejmé, že dne 30.11.2013 byla z mého účtu převedena částka 35 000 Kč na účet žalovaného. Dluh měl být na základě ústní dohody zaplacen do konce roku 2013.

Důkaz:
- výslech účastníků
- výslech svědků Petra Novotného a Karla Zeleného
- výpis z účtu č. 124-434394389/3000

II.


Žalovaný dosud dluh neuhradil, i přestože jsem ho k tomu opakovaně vyzýval. Dne 12.6.2014 jsem žalovanému zaslal písemnou výzvu k úhradě dluhu ve lhůtě 14 dní. Žalovaný tak neučinil, na výzvu se mi nedostalo žádné reakce.

Důkaz:
- předžalobní výzva ze dne 12.6.2014

III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal následující

rozsudek


Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 35 000,- Kč s úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády od 1.1.2014 do zaplacení a dále nahradit žalobci náklady řízení, to vše do 15 dnů od právní moci rozsudku.