Vzor: Žaloba na vypořádání společného jmění manželů
Žaloba je podávána k okresnímu soudu dle bydliště žalovaného. Manžel, který žalobu podává, v ní navrhne, jakým způsobem by chtěl majetek rozdělit. Přiměřenost jeho návrhu pak bude zkoumat soud. Za žalobu je stanoven soudní poplatek 2000 Kč, pokud je předmětem nemovitost, pak je soudní poplatek stanoven na 5000 Kč za každou z nich. Je možné žádat o osvobození od soudních poplatků.


Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Hodoníně

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976, bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný: Marek Novák, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Karlova 278/29

Žaloba na vypořádání společného jmění manželů


Přílohy:
- kopie rozsudku okresního soudu v Hodoníně č.j.25C125/2013-5
- kopie dokladů o koupi vybavení bytu
- kopie smlouvy o půjčce u Komerční banky

I.


Naše manželství bylo uzavřeno dne 15. 8. 1998 před Městským úřadem ve Zlíně. U obou z nás se jednalo o první manželství. Z manželství se narodil 28.3.1999 nezl. Petr a 20.1.2001 nezl. Marie. Naše manželství bylo rozvedeno dne 12.12. 2013 okresním soudem v Hodoníně, rozsudkem vydaným pod č.j. 25C125/2013-5.

Důkaz:
- výslech účastníků
- rozsudek okresního soudu v Hodoníně č.j.25C125/2013-5

II.


Za trvání manželství jsme si zakoupili osobní automobil značky Škoda Octavia RZ 1545215, který nyní užívá žalovaný. Odhadovaná cena tohoto automobilu je 30 000 Kč. Dále bylo za trvání našeho manželství zakoupeno vybavení bytu (vyjmenovat), které zůstalo v bytě, který nyní užívá žalovaná. Odhadovaná cena vybavení bytu je nyní asi 20 000 Kč.

Za trvání manželství jsme dále přijali 20. 2. 2012 půjčku ve výši 50 000 Kč u Komerční banky. Z této půjčky zbývá nyní doplatit 20 000 Kč. Žalovaný dále podepsal v době rozvodového řízení smlouvu o úvěru u společnosti Cetelem ve výši 25 000 Kč. Zbývá doplatit 15 000 Kč. Oba tyto závazky nyní hradí žalobkyně.

Důkaz:
- výslech účastníků
- doklady o koupi vybavení bytu
- smlouva o půjčce u Komerční banky

III.


Na vypořádání společného jmění jsme se se žalovaným nedohodli.

IV.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal následující

rozsudek


Ze společného jmění Terezy Novákové a Marka Nováka se přikazuje do výlučného vlastnictví žalobkyně:

- vybavení domácnosti (rozepsat)

Ze společného jmění Terezy Novákové a Marka Nováka se přikazuje do výlučného vlastnictví žalovaného:

- automobil Škoda Octavia RZ 1545215

Žalovanému se dále přikazuje do patnácti dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku uhradit žalované částku 10 000 Kč, kterou za něj žalovaná uhradila společnosti Cetelem a dále je povinen uhradit zbývající část dluhu.

Žalobkyni se přikazuje uhradit zbývající dluh ve výši 20 000 Kč u Komerční banky.

Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

V Hodoníně

Tereza Nováková