Vzor: Návrh na zastavení exekuce - výživné
Návrh je třeba podat, co nejdříve - je stanovena lhůta 15 dnů ode dne, kdy se povinný - otec dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, takže v tomto případě lhůta 15 dnů běží ode dne, kdy byl povinnému doručen exekuční příkaz. Postupujte dle exekučního příkazu, ze kterého opíšete hlavičku návrhu - jméno a adresu exekutora, údaje o oprávněném a povinném, a částku pro kterou je exekuce vedena). Dále uvádějte především spisové značky a jednací čísla (opíšete z exekučního příkazu). Doložte důkazy - zejména kopii dohody o ukončení výživného nebo kopii rozsudku u zrušení výživného. Originály si ponechte. Exekutor exekuci zastaví, pokud s tím bude souhlasit oprávněný, pokud ne, měl by návrh postoupit exekučnímu soudu, který rozhodne o zastavení či nezastavení a zašla Vám rozhodnutí.

Stáhnout jako textový dokument
Mgr. Petr Pálek
exekutorský úřad Pardubice
Kolmá 287/22
53301 Pardubice

Oprávněná: Marie Stará, nar. 27.2.1988, bytem Krátká 267/28, Pardubice 53301
Povinný: Petr Starý, nar. 28.6.1965, bytem Na Konečné 26, Pardubice 53301

pro 9000 Kč s příslušenstvím ke sp. zn. 125 EX 1548/2014

Věc: Návrh povinného na zastavení exekuce

I.


Usnesením okresního soudu v Pardubicích byla dne 2.4.2014 pod č. j. 125 EX 1548/2014 - 15 nařízena exekuce oprávněné Marie Staré, nar. 27.2.1988 proti povinnému Petrovi Starému nar. 28.6.1965 k uspokojení pohledávky ve výši 9 000 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Pardubicích pověřil k provedení exekuce soudního exekutora Mgr. Petra Pálka, exekutorský úřad Pardubice.

Důkaz:
- usnesení o nařízení exekuce ze dne 2.4.2014, č. j. 125 EX 1548/2014 - 15

II.


Exekuce byla nařízena z důvodu neplacení výživného, které bylo stanoveno rozsudkem vydaným okresním soudem v Pardubicích pod sp.zn. 12 C 256/2009 dne 12.5.2009. Platba výživného byla ukončena k 1.11.2013, protože oprávněná Marie Stará ukončila studium na vysoké školy a nastoupila do zaměstnání. Z tohoto důvodu byla mezi oprávněnou a povinným Petrem Starým, který je jejím otcem, uzavřena dne 12. září 2013 uzavřena dohoda o ukončení placení výživného. (Případně: Vyživovací povinnost byla zrušena dne ..... rozsudkem okresního soudu ..... vydaného pod sp.zn. ...................) Oprávněná od té doby otce nekontaktovala s žádostí o obnovu platby výživného. Kopii této dohody (příp. rozsudku) dokládám k tomuto návrhu.

Důkaz:
- dohoda o ukončení vyživovací povinnosti ze dne 12. 9.2013/rozsudek okresního soud ze dne ....... vydaného pod sp.zn. ...............
- rozsudek okresního soudu v Pardubicích ze dne 12.5.2009, který byl vydán pod sp.zn. 12 C 256/2009

III.


Vzhledem k výše uvedeným informacím povinný navrhuje, aby bylo vydáno následující usnesení:

Exekuce vedená pod sp.zn. 125 EX 1548/2014 se zastavuje.

Pokud usnesení nevydá exekutor, navrhuje povinný, aby usnesení vydal exekuční soud.

V Pardubicích dne 20.4.2014

Petr Starý