Vzor: Návrh na zastavení exekuce
Návrh je třeba zaslat na adresu exekutorského úřadu exekutora, který vydal exekuční příkaz. V prvním odstavci uvádějte na základě čeho byla exekuce nařízena (potřebné údaje opište z exekučního příkazu). Důležité je uvést spisovou značku (nebo jednací číslo).

Ve druhém odstavci popište důvod, proč má být exekuce zastavena, například tedy, že už byl dluh uhrazen.

Navrhované listinné důkazy můžete doložit v kopiích - exekuční příkaz, doklad o zaplacení atd. O zastavení exekuce bude v první fázi rozhodovat exekutor, pokud nerozhodne ve Váš prospěch, rozhodne o zastavení soud, který Vás bude o svém rozhodnutí informovat.

Pokud například byla zaplacena jen určitá částka z dluhu, pak budete žádat částečné zastavení exekuce. Napíšete tedy pro jakou částku by měla být exekuce zastavena.


Stáhnout jako textový dokument
Mgr. Petr Pálek
exekutorský úřad Pardubice
Kolmá 287/22
53301 Pardubice

Oprávněná: Marie Stará, nar. 27.2.1988, bytem Krátká 267/28, Pardubice 53301
Povinný: Petr Starý, nar. 28.6.1965, bytem Na Konečné 26, Pardubice 53301

pro 9000 Kč s příslušenstvím ke sp. zn. 125 EX 1548/2014

Věc: Návrh povinného na zastavení exekuce

I.


Usnesením okresního soudu v Pardubicích byla dne 2.4.2014 pod č. j. 125 EX 1548/2014 - 15 nařízena exekuce oprávněné Marie Staré, nar. 27.2.1988 proti povinnému Petrovi Starému nar. 28.6.1965 k uspokojení pohledávky ve výši 9 000 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Pardubicích pověřil k provedení exekuce soudního exekutora Mgr. Petra Pálka, exekutorský úřad Pardubice.

Důkaz:
- usnesení o nařízení exekuce ze dne 2.4.2014, č. j. 125 EX 1548/2014 - 15

II.


Dluh, pro který byla exekuce nařízena, již byl oprávněné zaplacen. Dne 31.3.2014 jsem částku převedl na účet oprávněného, což dokládám výpisem z účtu, který mi vydala banka dne 1.5. 2014.

Důkaz:
- výpis z účtu vydaný dne 1.5.2014

III.


Vzhledem k výše uvedeným informacím povinný navrhuje, aby bylo vydáno následující usnesení:

Exekuce vedená pod sp.zn. 125 EX 1548/2014 se zastavuje.

Pokud usnesení nevydá exekutor, navrhuje povinný, aby usnesení vydal exekuční soud.

V Pardubicích dne 20.4.2014

Petr Starý