Vzor: Návrh na zrušení práva společného nájmu

Stáhnout jako textový dokument


Okresnímu soudu
v Hodoníně

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1956, bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný: Karel Novák, narozený 28.5.1980, bytem tamtéž

Žalobu je třeba podat k okresnímu soudu dle trvalého bydliště žalovaného.

Přílohy:
- kopie nájemní smlouvy
- kopie dokladů o platbě nájemného

Návrh na zrušení práva společného nájmu


I.


Na základě nájemní smlouvy ze dne 20.5.2010 jsme se žalovaným společnými nájemci bytu č. 5 ve druhém poschodí č.p. 38 na ulici Moravská v Hodoníně. Byt je velikost 2+1, přičemž na základě ústní dohody užívá každý z nás jednu místnost a kuchyň, koupelna, WC a chodba jsou společné. Ústní dohodou bylo také stanoveno, že budeme oba přispívat na nájemné a další náklady spojené s bydlením přispívat stejnou částkou.

V prvním odstavci je třeba pouze popsat o jaký byt se jedná - tedy jeho adresu, popřípadě poschodí, číslo bytu, aby ho bylo možno jednoznačně identifikovat. Doplnit můžete další informace, které by mohly být pro žalobu relevantní.

Důkazy jsou v žalobě pouze navrhovány, pokud se rozhodnete nájemní smlouvu přiložit, doložte pouze kopii, originál bude případně vyžádán při jednání u soudu.


Důkaz:
- kopie nájemní smlouvy
- výslech účastníků

II.


Žalovaný v dubnu roku 2012 opustil bez vážného důvodu zaměstnání, od té doby pracuje pouze nárazově, nemá stabilní a pravidelný příjem. Z tohoto důvodu přestal v červnu roku 2012 přispívat na nájem a další náklady, jak bylo mezi námi ujednáno. Veškeré náklady na bydlení tak nesu já. Žalovaný zároveň neudržuje pořádek a již několikrát došlo k porušování nočního klidu. Protože má z minulosti více dluhů, obávám se také, že by do bytu mohl přijít exekutor a zabavit věci, které žalovanému nepatří.

Žalovaný tedy soustavně vytváří stav bránící společnému užívání bytu. Tomuto stavu jsem nijak vlastní vinou nepřispěla.

Důkaz:
- výslech účastníků
- kopie dokladů o platbě nájemného
- výslech sousedů z domu na adrese Moravská 38, 2. poschodí v Hodoníně

Ve druhém odstavci je třeba popsat současnou situaci, zejména okolnosti, které brání společnému nájmu bytu. Je vhodné předem zvážit, budete-li schopni uváděné skutečnosti nějak prokázat. Můžete tak navrhnout například konkrétní jména svědků - sousedů či dalších členů rodiny atd. Doložit můžete také skutečnost, že platba nájemného leží pouze na Vašich bedrech apod.


III.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal následující rozsudek:

Zrušuje se právo společného nájmu k bytu č. 5 ve druhém poschodí č.p. 38 na ulici Moravská v Hodoníně. Byt bude nadále užívat samostatně pouze žalobce.

Žalovaný je povinen byt vyklidit a předat žalobci do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od nabytí právní moc rozsudku.

V rozsudku navrhněte přiměřenou lhůtu pro vyklizení bytu, v některých případech soud rozhodně o nutnosti zajistit bytovou náhradu. Pak by žalovanému běžela lhůta až ode dne, kdy mu byla poskytnuta bytová náhrada (např. sjednání jiného nájmu).


V Hodoníně dne 23.3.2013

Tereza Nováková