Jak postupovat, když chci zrušit trvalý pobyt (trvalé bydliště)Institut trvalého bydliště je opředen mnoha mýty. Většina lidí jeho význam přeceňuje, a stal se tak obávaným strašákem značné části vlastníků bytů, kteří svůj byt pronajímají. Trvalé bydliště však v některých případech komplikuje život i ostatním občanům. Následující text proto přináší stručnou informaci o tom, k čemu trvalé bydliště slouží, kdy může přinášet problém a především, za jakých podmínek je možné ho měnit, respektive rušit.

Pokud by vám něco nebylo jasné nebo byste potřebovali další informace, kontaktujte přímo obecní úřad ve vašem městě nebo můžete využít služeb některé z bezplatných občanských poraden.K čemu trvalé bydliště slouží?

Trvalý pobyt je jedním z identifikujících znaků občana, které jsou vedeny v registru obyvatel. Ve většině případů slouží jako doručovací adresa. Jeho praktický význam se obvykle projeví pouze při jednání s úřady.

Příklady úřadů a situací

Úřad práce: evidence uchazečů o zaměstnání, žádost o sociální dávky - například příspěvek na bydlení je možné získat jen pokud žije žadatel v bytě, kde má trvalý pobyt a posuzovány jsou zároveň všechny osoby, které zde mají trvalý pobyt.

Soudy: obvykle se žaloba podává k soudu v místě, kde má trvalé bydliště žalovaný.

Městské a krajské úřady

Volby: volit v jiné obci než má občan trvalý pobyt je možné pouze s tzv. voličským. průkazem

Úhrada poplatků za svoz odpadu: každý občan ČR je povinen tento poplatek hradit v obci, kde má trvalý pobyt, i když bydlí někde jinde a službu mu poskytuje jiná obec.

Exekuce: pro exekutora je místo trvalého pobytu prvním vodítkem, kde dlužníka hledá.


Jak si mohu trvalý pobyt změnit?

Změnit si trvalý pobyt je možné na obecním úřadě v obci, ve které chci mít trvalý pobyt. Jedná se o tzv. ohlašovny.

Co je třeba vyplnit a předložit

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (obdržíte na úřadě, vzor najdete na webový stránkách Ministerstva vnitra)

Občanský průkaz

Výpis z katastru nemovitostí NEBO nájemní smlouva (ověřená kopie nebo originál) NEBO souhlas oprávněné osoby (písemné potvrzení s úředně ověřeným podpisem - na poště nebo u notáře) nebo může oprávněná osoba potvrdit svůj souhlas přímo na úřadě

Poplatek činí 50 Kč.Mohu si trvalý pobyt zrušit a přihlásit se na úřední adresu (adresa obecního úřadu)?

Ne, občan sám si nemůže nahlásit svůj trvalý pobyt na město. Sám může pouze přehlásit svůj trvalý pobyt do jiného domu či bytu. Pokud tak neučiní, bude jeho trvalé bydliště evidováno stále na jeho poslední adrese, dokud ji nezruší oprávněná osoba (vlastník či nájemce bytu nebo domu).


Mohu někomu zrušit trvalé bydliště?

Ano, zrušit někomu trvalé bydliště je možné. Nejjednodušší cestou je, že se dotyčná osoba dostaví na úřad a potvrdí svůj souhlas se zrušením trvalého pobytu.

Pokud se tak však nestane, musí být splněny tři základní podmínky

Máte užívací právo k bytu: nájemní smlouva, osobní vlastnictví, právo vyplývající z věcného břemene.

Osoba, které chcete trvalý pobyt zrušit užívací právo nemá.

Osoba, které chcete trvalý pobyt zrušit v bytě skutečně nežije.Pokud tedy chcete zrušit trvalý pobyt někomu, kdo s Vámi bydlí, i když nemá k bytu žádné právo, úřad Vám nevyhoví. Pokud se dotyčná osoba nevystěhuje dobrovolně, je nutné nejprve podat k soudu žalobu na vyklizení, viz článek o postupu při vystěhování zletilého dítěte.

Samozřejmě také nemůžete zrušit trvalý pobyt někomu, kdo je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti nebo kdo je uveden v nájemní smlouvě. V takovém případě by bylo třeba se nejprve s dotyčnou osobou dohodnout o zrušení společného nájmu nebo o zrušení podílového spoluvlastnictví. Pokud neuspějte, museli byste žádat o rozhodnutí soud, podrobněji k této otázce článek o postupu při vystěhování zletilého dítěte.


Jak je možné o zrušení trvalého bydliště žádat?

Žádat o zrušení trvalého pobytu je třeba městský úřad v příslušné obci. Zde můžete požádat o formulář žádosti zrušení údaje o místu trvalého pobytu, část obcí má tento formulář dostupný na svých webových stránkách. Protože rušení trvalého pobytu je v kompetenci obcí, je vhodné se na konkrétní postup dotazovat přímo na úřadě, protože postupy jednotlivých obecních úřadů se mohou částečně lišit.

Příklad: Formulář žádosti pro Brno

K žádosti můžete rovnou přiložit některé potřebné dokumenty, stačí pouze v kopiích, originály můžete předložit až při následném správním řízení. Druhou variantou je, že nebudete k žádosti přikládat nic a vše potřebné doložíte až v průběhu správního řízení při jednání na úřadě.

Potřebné doklady a důkazy

Doklady o Vašem právu k objektu: nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí.

Doklady o zániku či neexistenci užívacího práva dotyčné osoby k objektu: např. nová nájemní smlouva, doklad o ukončení nájmu (výpověď, dohoda, doklada o předání bytu atd.), rozsudek o zrušení podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů, rozsudek o zrušení společného nájmu atd.

Návrh svědků, kteří mohou doložit, že dotyčná osoba se v bytě/domě nezdržuje.Jak probíhá správní řízení o zrušení trvalého bydliště?

Nejprve je třeba podat vyplněnou žádost na formuláři úřadu, viz předchozí odstavec. K jednání je zvána osoba, které má být trvalý pobyt zrušen a dále osoba, která dala podnět k zahájení řízení. Pokud se někdo odmítne dostavit, může mu být uložena pokuta. Pokud osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, nesouhlasí, uvedené skutečnosti popře nebo se k jednání vůbec nedostaví (pravděpodobně nejčastější případ), pak je třeba předkládat důkazy, viz předchozí odstavec. Každý úřad a úředník může volit částečně odlišný postup, proto je dobré se informovat přímo na místě, co bude třeba doložit atd. Pokud řízení proběhne úspěšně, je trvalý pobyt dotčené osobě zrušen a obvykle nahlášen na úřední adresu.


Jak mě může ohrozit, když má v mém bytě někdo trvalé bydliště?

Většina pronajímatelů bytů se obává, že nájemce přihlášený v bytě k trvalé pobytu je pro ně hrozbou. Ve skutečnosti však trvalý pobyt může přinést pouze nepříjemnosti.

Trvalým pobytem nevzniká žádné vlastnické ani užívací právo.

Jedná se skutečně především o evidenční údaj. Zkomplikovat život tak může skutečnost, že v bytě trvalý pobyt hlášený nemá, především samotnému nájemci. Ten si tak nemůže žádat o některé dávky (například příspěvek na bydlení). To pak může u některých nájemníků zvýšit pravděpodobnost, že nebudou řádně platit nájemné.

Samotnému vlastníkovi může trvalý pobyt jiné osoby přinést komplikace v následujících situacích

Žádost o příspěvek na bydlení nebo dávky pomoci v hmotné nouzi

Úřad v některých případech posuzuje nárok společně pro všechny osoby, které mají na dané adrese hlášený trvalý pobyt.

Exekuce

Exekutor využívá trvalý pobyt jako jedno z vodítek, když pátrá, kde má dlužník své věci. Exekutor sice nesmí zabavovat věci, které dlužníkovi nepatří, avšak v některých případech nerozlišuje, zda jsou věci dlužníkovy či patří někomu jinému. Blíže k této hrozbě a možné obraně viz článek o exekuci majetku.Co když mám trvalé bydliště jinde než bydlím?

Jak již bylo řečeno výše, život se Vám bude komplikovat zejména při jednání s úřady. V některých případech však můžete žádat, aby byla daná věc řešena v místě Vašeho skutečného (přechodného) bydliště.

Příklady

Je to možné například v případě evidence uchazeče o zaměstnání, kdy je třeba docházet na pravidelné schůzky. Můžete si zažádat o vedení v místě Vašeho pobytu.

Pro účely voleb si můžete nechat vystavit tzv. voličský průkaz. To je však možné jen u některých typů voleb, například do poslanecké sněmovny, blíže viz webové stránky Ministerstva vnitra.

Dále si také můžete změnit adresu pro doručování. Česká pošta nabízí službu tzv. dosílky, tedy změny místa dodání. Postup změny místa dodání zásilek najdete na webových stránkách České pošty.

Související články

Vystěhování dospělého dítěte z bytu

Mobiliární exekuce


comments powered by Disqus