Jak postupovat, když chci ukončit placení výživného zletilému dítěti

Vyživovací povinnost rodičů k dětem nekončí jejich zletilostí, a není ani výslovně omezená ukončením studia. V některých případech pak rodiče posílají výživné svému dospělému synovi či dceři, i když jejich potomek už dávno přesáhl věk, který je obvyklý pro středoškolské či vysokoškolské studium. Problém nastává v nemálo častém případě, kdy spolu rodič s dítětem nekomunikují a nemají mezi sebou dobré vztahy.Následující článek odpovídá na základní otázky, které si mnohý rodič v obdobných případech klade a popisuje postup, který je možné při rušení výživného zvolit.

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden.Dokdy trvá vyživovací povinnost rodiče k dítěti?

Do doby než je dítě schopno se samo živit.
Zákon nestanoví přesnou věkovou hranici, kdy vyživovací povinnost končí. Právně je pouze stanoveno, že trvá do doby, než je dítě schopno se samo živit. To nicméně neznamená, že by vyživovací povinnost trvala například v případě, kdy dítě dostuduje a je dlouhodobě nezaměstnané, aniž by se snažilo zaměstnání získat. Obdobně by soud také měl vzít v úvahu opětovné zahajování studia na škole, kterou si dítě nezvyšuje kvalifikaci. Každý případ je však posuzován individuálně.


Jak se stanovuje výše výživného?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Při stanovení výživného zletilého dítěte se nevychází pouze z příjmů obou rodičů, ale k možnostem výdělku dítěte a dále může soud přihlédnout i k mnoha jiným okolnostem. Soudy mohou při stanovení výživného přihlédnout k tabulce výživného, která pochází od ministerstva spravedlnost.

Jedná se ale opravdu o čistě orientační hodnoty, na které se u soudu nelze odvolávat!

Procentuální podíl z čistého příjmu dle věku dítěte

0 – 5 let            11 – 15 %
6 – 9 let            13 – 17 %
10 – 14 let        15 – 19 %
15 – 17 let        16 – 22 %
18 a více let      19 – 25 %


Je nutné ukončit placení výživného prostřednictvím soudu?

Obvykle to nutné není. Pokud rodič s dítětem komunikuje, udržují v rámci možností dobré vztahy a má o jeho životě spolehlivé informace, pak se lze spoléhat na vzájemnou dohodu. Rodič tak přestane výživné poskytovat ve chvíli, kdy mu potomek oznámí, že už to není nutné, protože například ukončil studium a nastoupil do práce. V případě nejistoty je také možné písemně uzavřít dohodu o ukončení vyživovací povinnosti. Je však třeba zdůraznit, že tato dohoda nemá stejnou váhu jako rozsudek od soudu.

Vzor dohody u zrušení výživného ke zletilému dítěti

Co mi hrozí, pokud výživné nebude oficiálně soudem zrušeno?

Pokud není výživné oficiálně zrušeno, ale bylo soudem stanoveno, pak otci hrozí, že dítě bude výživné vymáhat. Rozsudek o výživném je tzv. exekučním titulem a dítě tak s ním může zahájit vymáhání výživného u exekutora. Pokud existuje alespoň písemná dohoda rodiče a dítěte o ukončení platby výživného, pak je možné pokusit se touto dohodou argumentovat a exekuci zastavit. Stejný postup je třeba zvolit, pokud existuje rozsudek o zrušení výživného a potomek se přesto výživné snaží vymáhat.

Návrh na zastavení exekuce z důvodu zrušení výživného

Co když potomek s rodičem nekomunikuje a odmítá sdělit, zda ještě pokračuje jeho studium?

Dítě není povinno oznamovat svému rodiči informace o svém případném studiu či zaměstnání. Tyto informace si může vyžádat pouze soud. Pokud se tedy rodiči tyto informace nedaří získat, je možné požádat soud o zrušení výživného. Vzhledem k tomu, že záležitosti týkající se výživného jsou osvobozeny od placení soudních poplatků, rodič neriskuje ztrátu financí.

Jak postupovat při zrušení výživného u soudu?

K soudu je třeba podat návrh na zrušení výživného, jehož vzor níže přikládáme. Návrh je osvobozen od placení soudních poplatků. Měl by být podán k okresnímu soudu dle trvalého bydliště dítěte. V návrhu rodič popíše informace, které jsou mu známy, ostatní bude zjišťovat soud.

Návrh na zrušení výživného pro zletilé dítěSouvisející články


Dluhy manžela

Vymáhání výživného


comments powered by Disqus