Vzor: Návrh na zrušení vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti

Stáhnout jako textový dokument


Okresnímu soudu
v Pardubicích

Návrh je podáván k okresnímu soudu dle trvalého bydliště dítěte, je osvobozen od soudních poplatků.


Otec: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Dítě: Marie Stará, nar. 27.2.1988, bytem Krátká 267/28, Pardubice 53301


Věc: Návrh na zrušení vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti


Přílohy:
- kopie rozsudku okresního soudu v Pardubicích vydaného dne 12.5.2009, sp.zn. 12 C 256/2009
- kopie dopisu vyzývajícího k předání informací ze dne 30. srpna 2013

I.


Dne 12.5.2009 mi bylo rozsudkem vydaným okresním soudem v Pardubicích pod sp.zn. 12 C 256/2009 stanoveno výživné k mé zletilé dceři Marii narozené dne 27.2.1988 ve výši 3000 Kč měsíčně.

Uveďte poslední rozsudek, kterým bylo výživné stanoveno. Uvádějte především spisovou značku. K návrhu přiložte pouze kopii, soud si může originál vyžádat při jednání.


Důkaz:
- rozsudek okresního soudu v Pardubicích vydaného dne 12.5.2009, sp.zn. 12 C 256/2009

II.


Je mi známo, studovala má dcera Marie bakalářské studium ekonomie, které ukončila v roce 2011. Následně zahájila navazující magisterské studium stejného oboru. Podle informací, které jsou mi dostupné, by studium mělo být dvouleté. V srpnu roku 2013 jsem proto svou dceru opakovaně kontaktoval a pokoušel se získat informace o tom, zda ve studiu dále pokračuje. Dostala se ke mně však neověřená informace o tom, že již v červnu roku 2013 nastoupila do zaměstnání. Znovu jsem proto dceři zaslal písemnou výzvu k předání aktuálních informací. Odpovědi se mi však nedostalo.

Důkaz:
- dopis vyzývající k předání informací ze dne 30. srpna 2013
- výslech účastníků

Ve druhém odstavci uveďte informace, které jsou Vám známy, případně doložte písemné důkazy. Například potvrzení o studiu, doklady o komunikaci mezi Vámi a dítětem atd. Situaci popište vlastními slovy.


III.


S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující

rozsudek:


Vyživovací povinnost otce ke zletilé Marii Staré, nar. 27.2.1988 stanovená rozsudkem ze dne 12.5.2009 pod sp.zn. 12 C 256/2009 se zrušuje.

V Pardubicích dne 21.září 2013

Petr Starý